Pobuda odloka o štipendiranju

ODLOK O ŠTIPENDIRANJU
(Uradni list RS, št. 3/17 z dne 20. 01. 2017)
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV

 

Uvodne ugotovitve

Občinski svet Mestne občine Koper je na svoji seji dne, 22. 12. 2016 sprejel Odlok o štipendiranju (št. 410-165/2016). Sprejeti odlok je razveljavil pravilnik o štipendiranju, ki je bil sprejet leta 2004, leta 2008 in 2013 pa še njegove spremembe in dopolnitve. Mestna občina Koper je za študijsko leto 2004/2005 prvič objavila razpis za podelitev štipendij za nadarjene študente, ki se izvaja še danes.

13. redna seje občinskega sveta MO Koper

V četrtek, 3. septembra 2020 je potekala občinska seja Mestne občine Koper. Vida Gračnar in mag. Patrik Peroša, občinska svetnika iz vrst Oljke, sta podala sledeče pobude

»ZA« Center urbanega športa, kulture in drugih vsebin za preživljanje prostega časa

Mestna občine Koper je obvestila javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za dopolnitev športno rekreacijskega centra Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja.

Sedem pobud in eno vprašanje podanih na MO Koper

Občinska svetnika Oljke sta podala na seji občinskega sveta Mestne občine Koper (dne, 2.7.20) sledeče pobude: