Pobuda odloka o štipendiranju

ODLOK O ŠTIPENDIRANJU
(Uradni list RS, št. 3/17 z dne 20. 01. 2017)
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV

 

Uvodne ugotovitve

Občinski svet Mestne občine Koper je na svoji seji dne, 22. 12. 2016 sprejel Odlok o štipendiranju (št. 410-165/2016). Sprejeti odlok je razveljavil pravilnik o štipendiranju, ki je bil sprejet leta 2004, leta 2008 in 2013 pa še njegove spremembe in dopolnitve. Mestna občina Koper je za študijsko leto 2004/2005 prvič objavila razpis za podelitev štipendij za nadarjene študente, ki se izvaja še danes.

Odlok o štipendiranju določa upravičence do štipendije, pogoje za pridobitev štipendije, merila za dodelitev, način določanja višine štipendije in postopke v zvezi z izvajanjem štipendiranja. Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe študentov. Dodelijo se za izobraževanje na izobraževalni ustanovi po izobraževalnem programu za pridobitev izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino ali diplomo in je namenjena za delno kritje v zvezi z izobraževanjem. Mestna občina Koper dodeljuje štipendije študentom na dodiplomskih in podiplomskim študijskih programih za izobraževanje v Republiki Sloveniji in tujini.

Po zadnjih statističnih podatkih je v letu 2019 število študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper 1.538 (vir SURS).

Pobuda

Poleg študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper je bilo v letu 2019 še 1.732 dijakov (vir: SURS). Podaja se pobuda, da se navedeni odlok spremeni in dopolni tako, da omogoča štipendiranje tudi nadarjenih dijakov srednješolskega izobraževanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Takšno ureditev štipendiranja, ki med upravičence vključuje dijake in študente, poznajo tudi v nekaterih drugih mestnih občinah, kot npr. Ljubljana, Nova Gorica, Novo Mesto, Maribor itd. Kot možno dopolnitev odloka, je smiselno opredeliti kot upravičence do štipendije dijake od vključno drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednje šole niso starejši od 18 let.

Druga pobuda je usmerjena v določitev dodatnega (novega) pogoja oz. merilo za dodelitev štipendije. In sicer, je smiselno dodati točkovanje glede vrsto področje izobraževanja oz. smer šolanja / študija. Višje število točk prejmejo dijaki oz. študenti, ki se izobražujejo za deficitarne poklic. Gre za tiste poklice, kjer primanjkuje zaposlitveni kader v Mestni občini Koper.

 

Obrazložitev

V Mestni občini Koper je kar nekaj nadarjenih dijakov in študentov, ki dosegajo izjemne učne uspehe, kakor tudi izjemne dosežke na drugih področjih, kot so uvrstitve na najvišja mesta na tekmovanjih v znanju, športu, znanstvenoraziskovalnem delu, na umetniških področjih itd. Z zagotavljanjem štipendij nadarjenim dijakom in študentom, občina zagotavlja pomembne finančne resurse za strokovno nadarjeni kader, ki se je skladno z odlokom po končanem študiju dolžan zaposliti na območju Mestne občine Koper in ostati v delovnem razmerju najmanj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. Gre za pozitiven ukrep, ki zmanjšuje učinek t.i. bega možganov ter tako usmerja nadarjeni kader, da svojo poslovno pot išče v lokalnem gospodarstvu. 

 

Patrik Peroša, svetnik v občinskem svetu Mestne občine Koper