Program

Preambula

Po dolgoletni tradicionalni obdelavi oljka izgublja na rodnosti. Zato je potreben korenit rez, ki jo pomladi in osveži. Nato pa je čas za vzgojo z veliko mero strpnosti, ljubezni, občutka in posluha do nje same in okolja, v katerem raste. Predvsem pa v spoštovanju vrednot, ki jih oljka, to starodavno drevo, nosi v svoji simboliki.

I. Uvodna misel

Oljka je stranka, v slovenskem političnem prostoru zasnovana kot protiutež obstoječim političnim strankam, V njej delujemo in se zavzemamo delavci, obrtniki, kmetje, brezposelni, kulturniki, športniki, mladina, upokojenci, družine in ostali ljudje, ki imamo radi okolje v katerem bivamo in ga s svojo prizadevnostjo in delovanjem sooblikujemo in ustvarjamo.

Oljka se zavzema za preobrazbo politike, vse do trenutka, ko občani in državljani, ki želimo aktivno oblikovati svoje okolje, ne bomo več zapostavljeni, omejeni s strani politikov in njihove elite, izvoljene prav z našimi glasovi. To omejevanje in ne-posluh izvoljenih politikov nam daje poslanstvo, da postanemo aktivni oblikovalci našega okolja in igralci v političnem prostoru ter s tem dokončno omogočimo, da so naši glasovi, naše ideje, pobude in želje spoštovani, upoštevani in zastopani na vseh nivojih odločanja, tako na lokalni, regionalni in državni ravni. Odločati moramo na tak način, da zagotovimo, da so naša javna sredstva prerazporejena enakomerno in pravično in ne za politične in strankarske dogovore in kupčije.

Oljka se zavzema za dejansko implementacijo volje ljudi, predvsem pa volje posameznika na vseh ravneh političnega odločanja. Naš cilj niso moč, oblast in vpliv, temveč naj bodo to le orodja v službi občanov in državljanov.

II. Temeljne usmeritve Oljke

 1. Zdravje ljudi kot temelj za boljše življenje državljanov in občanov.
 2. Uravnoteženost gospodarske rasti in socialnega razvoja.
 3. Razvoj primorske regije in novih pobud čezmejnega sodelovanja na osnovi povezovanja geografskih in zgodovinskih temeljev.
 4. Heterogena množičnost družbenih dejavnosti kot standard za razvoj vasi, kraja, občine, pokrajine, regije in države.
 5. Vseživljenjsko učenje kot dograditev razvoja šolskega, visokošolskega in znanstvenega področja za globalizacijsko konkurenčnost.
 6. Dvotirna decentralizacija: krajevne skupnosti kot vir napredka lokalne skupnosti in pokrajine kot vir napredka državne oblasti.
 7. Odločanje občanov oziroma državljanov s pomočjo vseh oblik izražanja volje, tudi s pomočjo »internetnega referenduma« kot nove možnosti neposrednega izražanja lastne volje.
 8. Pospeševanje gospodarstva na podlagi posebnih davčnih olajšav za zmanjšanje brezposelnosti.
 9. Pravica davkoplačevalcev pri odločanju o procentualnem deležu davščine za preferenčne namene.
 10. Varovanje okolja in racionalno ravnanje z naravnimi viri za sonaravno bivanje in pospeševanje turizma.
 11. Uravnotežena razvoj in poselitev podeželja in mesta.
 12. Zagotavljanje splošne varnosti na podlagi dialoga in prijateljstva s tujimi državami in ljudmi.
 13. Kultura, šport, zdravstvo, sociala, izobraževanje, znanost in turizem kot vir trajnostnega razvoja.
 14. Spoštovanje in posluh do vseh državljanov oziroma občanov ne glede na raso, narodnost, vero, jezik, spol, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
 15. Slovenske manjšine v tujini in tuje manjšine pri nas kot integralni del naše družbe.
 16. Spodbujanje enakopravnosti moškega in ženskega spola za zagotavljanje enakozastopanosti na vseh področjih.
 17. Neločevanje generacijskih razlik in enakomerno vključevanje posameznikov v vse družbene aktivnosti.
 18. Učinkovite in varne transportne poti od vasi do velemest.
 19. Politični aparat kot objektivna potreba in ne finančno breme.
 20. 20) Svoboda govora in izražanja mnenja kot osnova za demokratični dialog napredka.
 21. Spodbujanje in pospeševanje inovativnosti za evropsko primerljivost in konkurenčnost.
 22. Ohranjanje kulturne dediščine za prepoznavnost v slovenskem in evropskem prostoru.
 23. Omogočanje ugodnih pogojev zaposlovanja kot zaščita bega možganov.
 24. Ohranjanje in podpiranje kadra glede na njegove vrednote in kakovost dela in ne na osnovi opredeljenosti ali pripadnosti.
 25. Zagotavljanje enakih možnosti za predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko izobraževanje.

III. Sklepna misel

Združeni ob oljki, simbolu miru in modrosti, želimo udejanjiti izvorne vrednote našega prostora in slediti misli Joatamove basni; oljka je drevesa, ki so jo želela častiti za kraljico vseh dreves, zavrnila: »Mar naj pustim svojo maščobo, zaradi katere me poveličujejo, in se grem povzdigovat nad drevesa?«.

Oljka kot drevo je simbol rodnosti, slave, večnosti in skromnosti. Naša naloga je, da njeno poslanstvo vpeljemo v vsakdanje življenje in s prizadevnostjo in trudom nadaljujemo pot razvoja, ki nam bo zagotavljal boljše pogoje življenja in predvsem uveljavljal naša stališča v politični areni.

Koper, 08. junij 2006