Sedem pobud in eno vprašanje podanih na MO Koper

Občinska svetnika Oljke sta podala na seji občinskega sveta Mestne občine Koper (dne, 2.7.20) sledeče pobude:  

POBUDA: PREPLASTITEV DELA STARE ŠMARSKE CESTE

Spodnji del t.i. stare Šmarske ceste (parc. Št. 4602/55, k.o. Semedela) od križišča s Šmarsko cesto in cesto, ki loči podjetji »Dinos« in »Bar2000«, je prvih 100-200m ceste v zelo slabem stanju. Cesto uporablja lokalni promet, kar opredeljuje tudi prometni znak »prepovedan promet v obeh smereh« z dopolnilno tablo »dovoljeno za lokalni promet«. Podaja se pobuda, da se navedeni odsek stare Šmarske ceste preplasti oz. uredi sanacija vozišča, da bo omogočen varnejši promet.

 

POBUDA: ZARIS KOLESARSKE POTI PRI STADIONU

Pred gostinskim lokalom Pub 33 (ob stadionu) je del pločnika, ki naj bi bil namenjen tako za pešce kakor kolesarje. Kolesarska pot prihaja iz smeri Osnovne šole Koper ter iz smeri poslovno trgovskega centra Ogrlica. Podaja se pobuda, da se na ta odsek pločnika ustrezno označi kolesarsko pot, ki bo jasno razmejila kolesarje od pešcev ter tako zagotovila varnost vseh udeležencev.

 

POBUDA: VODOSKRBA ZA ABITANTE

Abitanti so zelo pomembna vas v Mestni občini Koper, saj je bila leta 1987 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in uvrščena v slovenski Register nepremične kulturne dediščine. Gre za izjemno lepo vas, ki leži sredi neokrnjene narave in v kateri domujejo kamnite stavbe z bogatimi arhitekturnimi elementi, predvsem baladurji in volti. Dvorišča so kamnito tlakovana, dimniki pa pričajo o časih, ko so bila odprta ognjišča edini vir toplote. Nekoč je v vasi živelo tudi do 150 ljudi in 120 glav živine, danes pa je več ali manj brez prebivalcev. Temu pripomore tudi dejstvo, da je najbolj oddaljena vas v Mestni občini Koper, predvsem pa da nima zagotovljenega pitne vode. Voda je osnova za življenje in brez nje si je težko predstavljati razvoj podeželja. Z željo, da bi ta vas zaživela tako »kur en'bot«, podajamo pobudo, da se vas priključi na javno vodooskrbno omrežje.

 

POBUDA: PRENOS LASTNIŠTVA HUDOURNIKA V ŽUSTERNI

V Krajevni skupnosti Žusterna je večji hudournik, ki povezuje Markovec z Žusterno. Ob hudourniku je priljubljena pešpot, ki jo koristi lokalno prebivalstvo. Hudournik je bil nedavno deležen sanacija in ustrezne ureditve, za kar pa je minilo kar nekaj let. Redno letno vzdrževanje naj ne bi bilo zagotovljeno s strani koncesionarja (Vodnogospodarsko podjetje Ptuj Drava), temveč gre za občasna vzdrževalna dela, ki zapadejo na vsakih nekaj let. Z željo, da bi navedeno območje (hudournik in pešpot) deležni rednega letnega / mesečnega vzdrževanja, podajamo pobudo, da se koncesija oz. lastništvo prenese ali na Mestno občino Koper ali na Marjetico Koper.

 

POBUDA: NOVA IGRALA V ŽUSTERNI

Kopališče Žusterna je zelo priljubljeno med lokalnim prebivalstvom, kar dokazujejo številni dnevni obiski. Kopališče ima tudi »kotiček« za otroke, kjer se lahko igrajo. Nekatera igrala so dotrajana, druga so bila pred kratkim odstranjena. Podajamo pobudo, da se ta prostor za otroke ustrezno uredi, tako da se zagotovijo nova igrala, ki bodo omogočala večjo varnost pri njihovi uporabi.

 

POBUDA: POSEBNA ZAHVALA

Pretekle mesece je Slovenijo pestila epidemija, ki je zaznamovala naš prostor in čas. V tem obdobju so se izkazale tako inštitucije/organizacije kot posamezniki, ki so vsak na svoj način in zmogljivosti pomagali ljudem. Z željo, da se jim ustrezno zahvalimo, se podaja pobuda, da se objavi javni poziv s katerim se občanke in občane pozove k podaji predlogov za županovo zahvalo vsem tem posameznikom in inštitucijam/organizacijam. Verjamemo, da je veliko takšnih, ki so na svojstven način pomagali skratka bili družbeno človekoljubni, žal mogoče manj vidni v javnosti oz. medijih. Vsakemu se je potrebno zahvaliti na najvišji lokalni ravni, zato upamo, da bo naša pobuda tudi realizirana.

 

POBUDA: PARKIRIŠČE OB SOLISU

Parkirišče ob olimpijskem bazenu na Bonifiki (objekt Solis) je s prihodom Upravne enote Koper ter preostalih služb državne uprave še bolj obremenjeno. Parkirišče namreč uporabljajo predvsem obiskovalci Solisa in ŠRC Bonifike kakor tudi imetniki abonmajev. Po izgradnji Skate park, pa še slednji. Parkirišče, ki naj bi bilo prvotno namenjeno predvsem kratkotrajnem parkiranju, se zadnje čase napolni predvsem z vozili dolgotrajnega parkiranja. S tem pa je porušeni prvotni namen. Podajamo pobudo, da se na navedenem parkirišču spremeni režim, tako da se parkiranje sledi načelu kratkotrajnega parkiranja, imetnikom abonmaja pa omogoči eno izmed drugih javnih parkirišč (npr. pri stadionu). Z ustrezno parkirno politiko (npr. politiko progresivnega parkiranja: prvi 2 uri brezplačno parkiranje, tretja ura 1 EUR, četrta in vse nadaljnje ure po 2 EUR) bi parkirišče pridobilo značaj kratkotrajnega parkiranja. S tem bi pripomogli k večji fluktuaciji vozil na tem območju. Kljub navedenemu ukrepu pa je za pričakovati, da mirujoči promet ne bo povsem optimalno urejen. Zato podajamo pobudo, da se na bližnji zelenici uredi začasno parkirišče vsaj dokler ne bo v polni luči zaživela garažna hiša pod Solisom.

 

VPRAŠANJE: ENO ALI DVOSMERNI PROMET

Občinska svetnika Oljke sta podala na seji občinskega sveta Mestne občine Koper (dne, 2.7.20) sledeče vprašanje:

Pristaniška cesta, od krožišča s Piransko cesto do krožišča z Ljubljansko cesto, je urejena delno enosmerno. Zanima nas kateri so vsi tisti pozitivni dejavniki, ki potrjujejo smiselnost takšne ureditve na tem odseku ceste oz. zakaj ni urejen dvosmerni promet na celotnem odseku.