Onelio Bernetič kandidat za župana Občine Piran

Lokalni odbor Oljka Piran je potrdil Onelia Bernetiča za kandidata za župana Občine Piran, obenem popolnil liste kandidatov za občinski svet in krajevne skupnosti. 

Onelio Bernetič je že dobra dva mandata politično in družbeno aktiven v društvih, v občinskih odborih ter v nadzornem svetu Okolja. Je oseba, ki zelo dobro pozna občino Piran in njeno okolje, saj je vso življenje preživel v Luciji. V mladih letih je med ostalim igral za nogometni klub Piran-Pirano, kasneje pa postal uspešen obrtnik in podjetnik, ki se ukvarja z razvojem in izdelavo orodij za brizganje plastike. Je ponosen mož in starš treh hčera, velik ljubitelj Istre in vsega kar je z Istro povezano. 

V ospredje svojega progama je postavil občanke in občane, saj bo dosledno sledil politiki od spodaj-navzgor. Kot pravi, program mora temeljiti na potrebah in pričakovanjih občank in občanov, kar je osnova za izboljšanje kakovosti bivanja v občini. »Svoje podjetniške izkušnje bom uporabil, da bo razvoj občine temeljil na ustvarjanju novih delovnih mest ob skrbi za zeleno okolje. V mislih imam ureditev nove obrtne cone v Dragonji ter ureditev poslovno-obrtniške cone v Luciji. Mladi oz. naši zanamci morajo dobiti možnost službe v svojem kraju, kar jim bo omogočalo priti do svojega stanovanja in ustvarjanja družine. S tem bomo krepili identiteto kraja ter zagotavljalo lokalno usmerjeni razvoj.« pravi kandidat za župana Občine Piran, Onelio Bernetič. 

Izpostavil je tudi podhranjenost občine na področju športa, zato se bo zavzel za izgradnjo novih športnih površin, kjer bodo lahko občanke in občani aktivno preživljali svoj prosti čas. Posebno pozornosti potrebuje turizem kateremu je potrebno zagotoviti inovativne pristope k zagotavljanju turistične ponudbe vseh 365 dni v letu. »Turiste je potrebno privabiti tudi v hladnih mesecih leta, saj se le tako lahko zagotavlja ohranjanje delovnih mest ter dodane vrednosti hotelom in drugim turističnim ponudnikom«, je povedal županski kandidat.

Volilni program Oljke Piran bo objavljen po potrjenih kandidaturah, v začetku novembra.  

 

383810 Onelio Bernetič rsz

 

 

Onelio Bernetič, candidato sindaco del Comune di Pirano

Il comitato locale dell'Oljka Pirano, ha confermato Onelio Bernetič candidato a sindaco del Comune di Pirano, e contestualmente ha compilato le liste dei candidati per il Consiglio comunale e le comunità locali.

Onelio Bernetič è stato politicamente e socialmente attivo nelle associazioni, nei comitati comunali e nel Consiglio di sorveglianza dell'azienda pubblica Okolje. È una persona che conosce molto bene il Comune di Pirano e il suo ambiente, avendo trascorso tutta la sua vita a Lucia. In gioventù, tra gli altri, ha giocato per il club calcistico di Pirano, per poi diventare un affermato artigiano e imprenditore che sviluppa e produce utensili per lo stampaggio a iniezione della plastica. È un orgoglioso marito e genitore di tre figlie, un grande amante dell'Istria e di tutto ciò che la riguarda.

Nel suo programma ha messo le cittadine e i cittadini in primo piano, poiché seguirà costantemente una politica dal basso verso l'alto. Come afferma, il programma deve basarsi sui bisogni e sulle aspettative dei cittadini, che è la base per migliorare la qualità della vita nel Comune. "Utilizzerò la mia esperienza imprenditoriale in modo che lo sviluppo del Comune sia basato sulla creazione di nuovi posti di lavoro prendendosi cura dell'ambiente verde. Ho in mente la sistemazione della nuova zona artigianale a Dragogna e la sistemazione della zona commerciale-artigianale a Lucia. Ai giovani ovvero ai nostri discendenti si deve offrire l'opportunità di lavorare nel proprio luogo, per consentire loro di avere un proprio alloggio e di mettere su famiglia. In questo modo rafforzeremo l'identità del luogo e garantiremo uno sviluppo orientato al territorio locale", afferma il candidato a sindaco del Comune di Pirano, Onelio Bernetič.

Inoltre ha anche messo in evidenza le carenze del Comune nel campo dello sport, motivo per cui sosterrà la costruzione di nuove aree sportive dove i cittadini possano trascorrere attivamente il loro tempo libero. Occorre prestare particolare attenzione al turismo, che deve essere dotato di approcci innovativi per fornire un'offerta turistica 365 giorni all'anno. "E' necessario attrarre turisti anche nei mesi freddi dell'anno, poiché questo è l'unico modo per garantire la conservazione dei posti di lavoro e il valore aggiunto agli alberghi e agli altri operatori turistici", ha affermato il candidato sindaco.

Il programma elettorale dell'Oljka Pirano sarà pubblicato dopo la conferma delle candidature all'inizio di novembre.

 

382696 Onelio Bernetič rsz