Gradnja drugega tira

V okviru 16. seje občinskega sveta Mestne občine Koper sta občinska svetnika Oljke Vida Gračnar in Patrik Peroša podala vprašanje in pobudo

Zanima nas kako poteka izgradnja drugega tira – nove železniške proge med Divačo in Koprom? Naprošamo, da se v okviru ene izmed naslednjih sej občinskega sveta poroča o dosedanjih ter predvidenih aktivnostih, na osnovi katerih se pridobi občutek o trenutnem stanju izgradnje.

 

Podajamo pobudo, da se vloži vse napore in zahteva od pristojnega ministrstva, da se že ob sedanji gradnji - zgradi dvotirna železniška proga in ne zgolj enotirna kot je sedaj predvideno. Zavedati se je treba, da se z enotirno železnico ne bodo razmere bistveno izboljšale za pretok tovornega in potniškega železniškega prometa. Za nadaljnji razvoj koprskega pristanišča sta nujno potrebna dva tira, če se želi ohraniti konkurenčno prednost pred sosednjimi pristanišči. Obstaja bojazen, da se lahko zgodi neprijeten scenarij za ohranitev konkurenčnosti koprskega pristanišča, s katerim bi se tudi po izgradnji drugega tira ohranila sedanja zastarela in za okolje nevarna železniška povezava Koper-Divača. Zato je smiselno že ob sedanji gradnji dodati drugo tirnico, s katero se omogoča istočasni dvosmerni železniški promet.

 

Občinska uprava je podala odgovor na vprašanje »kako poteka izgradnja drugega tira – nove železniške proge med Divačo in Koprom?« in sicer del odgovora so pripravili na družbi 2TDK dne, 17. novembra 2020 in je v objavljen na tem linku, na »pobudo za dvotirnost« pa so podali sledečo vsebino obrazložitve g. župana Aleša Bržana k vabilu ministru Ministrstva za infrastrukturo g. Jerneju Vrtovcu, ki je bilo pripravljeno 15. oktobra 2020:

  1. Obstoječ industrijski tir Koper – Divača je za nadaljnje obratovanje potreben prenove, ki bi veljala cca 300.000.000 €. Zardi prometa po njem so že 53 let ob njem požari, ki uničujejo naravo in požarno ogrožajo prebivalstvo v vaseh ob progi. Zaradi prevoza nevarnih kemikalij, je nenehno ogrožen edini večji vodni vir Slovenske Istre. Prebivalstvo je že pol stoletja izpostavljeno 24-urnemu hrupu, ki je naraščal s prometom in je sedaj, ko dnevno vozi tudi po 100 tovornih vlakov, neznosen. Zato Mestna občina Koper zahteva, da takoj ob začetku obratovanja nove železnice ukinete promet po industrijskem tiru.
  2. Poldrugo leto so krajani krajevnih skupnosti Škofije, Dekani in Črni kal, izpostavljeni hrupu, prahu, blatu in drugim nevšečnostim, ki jih povzroča gradnja dostopnih cest. Nov tir naj bi bil dograjen do 31. 12. 2025. To pomeni, da bo, z miniranji, obratovanjem betonarn in prevozi (z in na gradbišča), prebivalstvo šest let živelo v zelo poslabšanih pogojih bivanja in življenja.
  3. Če obvelja, da bodo spremembe DLN-ja za izvedbo dvojnega tira nared do novembra 2023 in da bo tir izveden do leta 2032, bo prebivalstvo ob gradbiščih živelo v takšnih razmerah 13 let. To je nedopustno in temu Mestna občina Koper nasprotuje.
  4. Predvidenih 300.000.000 € vložite v dvotirnost in ne v obnovo industrijskega tira, ker bo po prenovi večina problemov ostalo nerešenih (požari, hrup, varstvo vodnega vira, nerazvoj vasi ob progi, problem izgradnje obvoznic v Podpeči in Zazidu). Po uradnih ocenah, bi popolna dvotirnost stala 350.000.000 € več, kot stane sedaj predvidena izgradnja drugega tira.
  5. Predlagamo, da se potrebne postopke izvede tako, da bo dvotirna proga dokončana 31. 12. 2025 in hkrati ukinjen promet po industrijskem tiru Koper – Divača.
  6. Podpora izgradnji dvotirne proge Koper – Divača je med prebivalstvom, gospodarskimi subjekti in v občinskem svetu Mestne občine Koper plebiscitarna in z udejanjenjem naših predlogov, bo takšna tudi v prihodnje. Prebivalstvo potrpežljivo prenaša vse slabo, kar s seboj prinašajo gradbišča in bo tudi v bodoče, če ga boste razumeli in storili potrebno, da bodo tegobe prenašali šest let in ne poldrugo desetletje, kot kažejo sedaj zastavljene časovnice.«

Iz županove obrazložitve je razvidno, da vztraja na dvotirnosti. Poleg tega je bilo že več krat izpostavljeno, da MOK podpira spremembo Zakona o 2TDK tako, da bi bili pristojni za izgradnjo dvotirne železnice in ne zgolj drugega tira. Ne vidimo ekonomskega smisla prenove starega industrijskega tira med Koprom in Prešnico, če bo cena polne dvotirnosti le okoli 350.000 € višja od ocene stroškov za izgradnjo zgolj drugega tira. Ob upoštevanju še vseh kvarnih vplivov industrijskega tira pa je prenova nedopustna.