Pobuda županom občin Slovenske Istre - Vzpostavitev bolj transparentnega načina dodeljevanja sredstev javnih zavodov, podjetij in sklada katerih ustanovitelj je občina

Občine v Slovenski Istri so ustanoviteljice svojih javnih zavodov, podjetij in sklada, ki urejajo področja gospodarskih javnih služb pri čemer izvajajo razne dejavnost kot npr. vodooskrba, komunalna dejavnost, stanovanjska oskrba idr. Javna podjetja in zavodi ter sklad imajo možnost dodeljevanja sponzorskih in donacijskih sredstev, kar je v večini primerov pristojnost uprave ali zgolj direktorja. Predvidevamo, da se sredstva v glavnem dodeljujejo po prosti presoji navedenih, ki morebiti imajo osnovo v internih pravilnikih.

Z željo, da se zagotovi višjo stopnjo transparentnosti in poslovne integritete ter etičnega ravnanja pri porabi javnih sredstev, podajamo pobudo da se vzpostavijo ustrezni mehanizmi s katerimi se zagotovijo predvsem načelo enakopravnosti, načelo pravičnosti in načelo transparentnosti. Med možnimi rešitvami vidimo s strani javne pravne osebe katere ustanoviteljica je občina - javno objavo pravilnika oz. internega akta, ki ureja področje dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev. Navedeni akt je lahko enoten za vsa javna podjetja, zavode in sklad, ki delujejo pod okriljem občin v Slovenski Istri. Interni akt bi moral vključevati najmanj merila na osnovi katerih se bodo obravnavale vloge oz. prošnje za finančno in drugo podporo s strani javnih podjetij, zavodov in sklada ter skladno s tem dodeljevala finančna sredstva ali storitve oz. v drugi materialni obliki dodeljena sredstva. Poleg tega bi moral vključevati natančen opis postopka prijave, obravnave in odločanja prošenj, kakor tudi javno objavljeni poziv in rezultat razpisa.

 

Javni poziv oz. razpis na osnovi katerega se dodelujejo sponzorska in donatorska sredstva javnih podjetij, zavodov in sklada je enostavna rešitev k zagotavljanju pravične in transparentne razdelitve javnih sredstev, kakor tudi zagotavljanju višje poslovne integritete in etičnega ravnanja pri porabi javnih sredstev. Potrebno se je distancirati od nekaterih dosedanjih praks, ko ni jasno in javno objavljeno zakaj se določeni pravni ali fizični osebi dodeli sponzorstvo ali donacija. Naj navedemo zgolj en primer, in sicer Marjetice Koper. Na njihovi spletni strani https://www.marjeticakoper.si/sl/o-podjetju/katalog-informacij-javnega-znacaja/ijz-sponzorstva-donatorstva/ je sicer transparentno prikazano dodeljevanje sredstev v preteklih letih, ni pa zaslediti kdo, kako in na osnovi kakšnih določil se je odločalo o upravičencu in višini sredstev. Predvsem zbode v oči, da je Marjetica Koper sponzorirala društva in druge organizacije v drugih občinah (kot npr. Piran, Ankaran, Ptuj, Ljubljana, Izola itd.). Gre za slabih 150.000 EUR od skupno cca. 550.000 EUR v obdobju 2015-2019. Obenem je pritegnilo pozornost, da je v enakem obdobju en klub prejel dobrih 190.000 EUR, medtem ko velika večina preostalih prejemnikov sredstev, pa manj kot 10.000 EUR.

 

V Oljki si želimo, da je to področje v prihodnje bistveno bolje urejeno, seveda zgolj v primeru, ko se javni zavod ali javno podjetje ali javni sklad odloči za sponzoriranje oz. doniranje finančnih sredstev ali storitev oz. druge materialne oblike sredstev.

 

Vida Gračnar v.d. predsednica

Oljka – stranka slovenske Istre