Pobuda k pripravi razvojno in investicijsko naravnanega rebalansa za ponoven zagon poslovnega in družbenega okolja

Več kot mesec dni izrednih razmer je za nami. Pričakovati je, da se bo takšno stanje nadaljevalo še vsaj do 4. maja, do vseh sprostitev pa zagotovo še dalje. Za zajezitev korona-virusa (COVID-19) se bodo morali ljudje še nekaj časa zadrževati v lastnem bivalnem okolju,kar postopoma vpliva na njihovo psihosocialno, zdravstveno in fizično stanje. Pojavljajo setudi prvi problemi na socioekonomskem položaju družin, pojavljalo se odpovedi delovnihrazmer, problemi z izplačevanjem osebnih dohodkov in še drugi problemi.

Državni zbor je že potrdil prvi paket ukrepov za blažitev posledic epidemije. Vlada RS trenutno pripravlja drugi sveženj ukrepov, s katerimi naj bi nekako dodatno ublažila finančne težave s katerimi se srečujemo  vsakodnevno ter skušala omogočiti ponoven zagon gospodarstva.


Tudi na lokalni ravni ste že sprejeli nekatere ukrepe, tako na področju zdravstva in preventive, kakor tudi na področju ublažitve finančnih bremen, ki bi jih nosilo lokalno prebivalstvo ter zasebni in nevladni sektor. Verjamemo, da gre za prve korake k temu, da se omili posledice, ki jih prinašajo izredne razmere. Za vaš trud in pogum, ki ga kljub okleščenim zmožnostim delovanja občinske uprave izkazujete v tem času, se vam zahvaljujemo in podpiramo. Velika zahvala gre tudi vsem tistim službam, ki v tem obdobju delajo v »prvih linijah« in tvegajo svoje zdravje, zato da omogočijo osnovne pogoje za življenje na področju preventivnih, zdravstvenih, prehrambnih, trgovskih in drugih dejavnosti.


Krizno obdobje se bo končalo, kdaj točno je težko oceniti. Zato je toliko bolj pomembno, da se občinske uprave in lokalna politika pravočasno osredotoči in pripravi na obdobje po izrednih razmerah. Na obdobje, ko se bo tok življenja normaliziral. Pričakovati je, da bo kriza za seboj pustila veliko posledic, med ostalim tudi na ekonomskem področju. V Oljki ocenjujemo, da lahko tudi lokalna samouprava veliko pripomore k temu, da bodo te posledice čim manj boleče. Zato ocenjujemo, da je potrebno čimprej pristopiti k pripravi rebalansa proračuna, saj je potrebno biti pripravljeni na dan, ko se bo življenje normaliziralo.


V Oljki se dobro zavedamo, da bo letošnja prihodkovna stran občinskih proračunov manjša od predvidene. Verjetno bi bilo ekonomsko smiselno odhodkovno stran zmanjšati in tako proračun navzdol uravnovesiti, a po naši oceni bi to bilo družbeno neodgovorno v dani situaciji. Takšen način pomeni varčevanje, kar bi se odražalo tudi na realizaciji predvidenih aktivnosti za letošnje leto. Po tem scenariju bi bilo teh manj od predvidenih kar pa bi negativno vplivalo na oživljanje lokalnega poslovnega in družbenega okolja. Slednji je soodvisen tudi od dejavnosti, ki jih izvaja/naroča občina. Smatramo, da bi bil naveden pristopi škodljiv in bi povzročil še večje posledice, katere bi se odražale na ekonomskem in socialnem področju.


Predlagamo, da se vzpostavi mehanizme s katerimi se proračun realizira v najmanj zastavljenem in potrjenem programskem obsegu, v kolikor je možno, naj se program aktivnosti z rebalansom proračuna celo poveča.  Zato je zelo pomembno, da se sprejeti proračun ne krči na odhodkovni strani. Prihodkovno stran je potrebno uravnotežiti z odhodkovno. To pomeni, da je potrebno iskati dodatne vire prihodkov. V Bruslju se sicer menijo za sveženj finančne pomoči članicam EU, ki naj bi jih prejele države. Verjetno bo iz teh ali drugih sredstev tudi Vlada RS pomagala lokalnim skupnostim.


V kolikor finančnih pomoči ne bo iz evropskega ali državnega vira, je potrebno iskati dodatne vire financiranja tudi s pomočjo zadolževanja (npr. najeti posojila pri bankah). V kolikor zadolževanje ne zadostuje, naj se plačilna dinamika večjih projektov prerazporedi na kasnejše obdobje, odprte obveznosti iz naslova posojil naj se reprogramirajo ter tako finančno razbremenijo letošnji proračun. Nenazadnje se lahko presežek odhodkov nad prihodki prerazporedi v naslednja leta, tako da se izgubo pokriva postopoma. Bistvo je, da se proračun uravnovesi z odhodkovno stranjo in ne obratno.

Za pospešitev lokalnega poslovnega okolja bo potrebno tudi odpreti možnosti javno-zasebnega partnerstva in sklepanje plačljivih stavbnih pravic. Gospodarstvu je potrebno dati možnost, da ustvarja – verjetno najbolj na področju gradbeništva in infrastrukture, ki sta nekako generator delovnih mest v lokalnem okolju. Seveda so tudi druga področja enako pomembna, potrebno bo le postaviti prioritete in biti odprti za investicije. Zato je tudi potrebno odpreti vrata potencialnim zasebnim investitorjem, ki imajo zanimive poslovne ideje ter jim skozi zakonsko dovoljene možnosti omogočiti čim prejšnje investicije v lokalni prostor. Hkrati
je potrebno povečati podporne mehanizme za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.


Potrebno bo tudi pospešiti reševanje vlog, katera so vezana na razna soglasja v povezavi z odkupom zemljišč, parcel, predvidenih gradenj ipd. Neoddanim občinskim prostorom je potrebno najti najemnike, prostore pa ponuditi pod ugodnimi pogoji in s tem ter dodatnimi ukrepi omogočiti takojšen zagon lokalnega poslovnega okolja. Dodatne vire financiranja se lahko pridobi tudi s prodajo nepremičnega in premičnega premoženja, tistega ki je sicer bil planiran v kasnejšem prodajnem obdobju, se ga lahko sedaj ponudi trgu.


Kot možno rešitev vidimo tudi v takojšnem pristopu k realizaciji proračuna po zaključenem obdobju izrednih razmer ter tako nadoknadi zamujeno obdobje. Vse zastavljene projekte je potrebno realizirati, saj je od njega odvisno lokalno gospodarstvo, obrtništvo in nevladni sektor. Predlagamo, da se takoj pristopi k realizacij predvidenih investicij in razvojnih programov predvidenih za leto 2021, v kolikor je to administrativno, pravno in kadrovsko izvedljivo. S tem se še dodatno okrepi letošnjo proračunsko porabo, kar bi lahko povzeli »več se dela - več se naredi« za lokalni prostor.


V Oljki zagovarjamo pomoč lokalnem poslovnem okolju, tako da občina ne varčuje ali znižuje proračun. Rešitev je, da se realizira čim več projektov in čim več investicij, da se omogoči lokalni razvoj in s tem posledično tudi prihodke lokalnim podjetjem, obrtnikom in drugim.

Potrebno je tudi razširiti in finančno podpreti družbene dejavnosti, ki jih izvajajo javni in drugi zavodi, razna društva in druge (nevladne) organizacije. Ljudem bo potrebno ponuditi pester kulturni, športni, zabavni ter drugi družbeni program, da se lahko lokalno prebivalstvo čim več druži in socializira, saj je obdobje »hišne izolacije« duševno preobremenjujoče.


Zelo pomembna je tudi lokalna samooskrba, zato je potrebno spodbujati lokalno kmetijstvo, ribiče in vse pridelovalce. Lokalno pridelana in predelana hrana je bolj okusna in hranljiva, obenem vemo od kod prihaja. V teh razmerah so se ravno oni izkazali kot pomemben prehrambeni vir za lokalno prebivalstvo.


Spoštovani župani Mestne občine Koper, Občine Piran, Občine Izola in Občine Ankaran. Naprošamo vas, da iščete rešitve za ublažitev posledic izrednih razmer, tako da povečate občinsko porabo in tako omogočite čim več projektov ter posledično dela. Varčevalni ukrepi, zatiskanje pasu in zmanjševanje občinskih proračunov bodo imeli zgolj negativne posledice na lokalno okolje.


Naše sporočilo je jasno. Rešitev vidimo v povečani javni porabi in nikakor v varčevanju. Če želimo, da se poslovno okolje revitalizira in bivalno okolje oživi, je potrebno investirati, investirati in investirati. Potrebno je omogočiti pogoje za delo, da bodo ljudje lahko delali, potrebno je obogatiti program prireditev, dejavnosti in drugih družbenih dejavnosti, kar bo omogočilo čim bolj kvalitetno socializacijo in revitalizacijo socialnih odnosov. V teh kriznih časih lahko lokalna samouprava pomaga s povečano porabo javnih sredstev in s tem pospešitev razvoja lokalnega javnega in zasebnega sektorja.


V upanju, da boste prisluhnili našim predlogom in čim prej pristopili k pripravi razvojno in investicijsko naravnanega rebalansa za ponoven zagon poslovnega in družbenega okolja vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,

Vida Gračnar
v.d. predsednica
Oljka Stranka Slovenske Istre