Pobuda kluba članov občinskega sveta mestne občine Koper

V okviru 2. seje občinskega sveta Mestne občine Koper so svetnica in svetnika kluba občinskih svetnikov Socialni Demokrati, Oljka, Levica podali skupno pobudo imenovano »paket transparentnosti«. 

Pobudo, si lahko preberete v nadaljevanju:

 

Na podlagi določil 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper člani kluba Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialni demokrati, Oljka in Levica vlagamo naslednjo pobudo.

»PAKET TRANSPARENTNOSTI«

 

V klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialni Demokrati, Oljka in Levica se zavedamo pomembnosti delovanja lokalne samouprave v korist prebivalk in prebivalcev naše občine. Zato smo se odločili predlagati niz ukrepov s katerimi želimo zagotoviti večjo transparentnost delovanja Občinskega sveta, občinske uprave, svetov Krajevnih skupnosti ter javnih zavodov in podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper. 

Začenši z najvišjim organom odločanja Občinskim svetom, ki odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine podeljene s strani zakona in statuta, katerega člani se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem, smo v klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialnih demokratov, Oljke in Levici ugotovili, da navkljub javnemu delovanju občinskega sveta občankam in občanom niso zagotovljene dovoljšne informacije glede aktivnosti svetnic in svetnikov, ki so jih izvolili na lokalnih volitvah.

Zato predlagamo, da se: 

 • zagotovi neposredni video in avdio prenos sej občinskega sveta v živo; 
 • omogoči dostop do video in avdio posnetka občinskih sej na koper.si;
 • pripravi ustrezni akt s katerim se določijo enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo video in avdio vsebin.

Predlagamo tudi, da se:

 • na koper.siwww.ekopercapodistria.siin https://www.facebook.com/mestoKoperobjavi vsakokratna novica ob sklicu seje občinskega sveta ter zagotovi povezavo do javno objavljenega gradiva za sejo; 
 • na koper.si, podstrani kjer je zbrano gradivo za sejo omogoči občankam in občanom, da podajo svoje komentarje na predloženo gradivo; zbrani komentarji se nato predložijo občinskim svetnicam in svetnikom na seji občinskega sveta, pri čemer se strokovne službe opredelijo do zbranih komentarjev; 
 • na koper.siwww.ekopercapodistria.siin https://www.facebook.com/mestoKoperobjavi vsakokratna novica o zaključeni seji občinskega sveta, ki vključuje dnevni red in sprejete oz. zavrnjene sklepe občinskega sveta ter podane pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov s pripadajočimi odgovori občinske oprave nanje;
 • na koper.siomogoči zbiranje pobud občank in občanov s katerimi se občinske svetnice in svetniki seznanijo z vsemi pobudami v okviru nove (stalne) točke dnevnega reda seje občinskega sveta, v sklopu katere občinska uprava pripravi svoja stališča;
 • na koper.si, podstrani kjer je navedena sestava občinskega sveta oz. poimenski seznam občinskih svetnic in svetnikov, se pri vsakemu posamezniku doda navedbo delovnega telesa, komisije, odbora ali katerekoli druge funkcije, ki jo je pridobil s sklepom občinskega sveta ali župana. Zapiše naj se tudi posebna pooblastila, ki mu jih ne dodelil župan. Pri vsaki svetnici oz. svetniku se doda tudi njegova fotografija ter po potrebi tudi kratek življenjepis in kontaktni podatki, v kolikor svetnica oz. svetnik to želi; 
 • na koper.siobjavi vsa delovna telesa, komisije, odbori ter druge oblike organov kakor tudi svetovalce in pooblaščence, ki jih imenuje oz. pooblasti župan za določeno obdobje oz. določene naloge. Za vsakega posameznika oz. delovno telo se zapiše področje dela, čas trajanja imenovanja oz. pooblastila ter ali gre za zaposlitev, honorarno plačilo ali prostovoljno delo. 

Predlagamo še, da se:

 • v občinski časopis KP MOK vključi povzetek sej občinskega sveta, s predstavitvijo dnevnega reda, seznam prisotnih občinskih svetnic in svetnikov, vse sprejete oz. zavrnjene sklepe na sejah občinskega sveta ter pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov s pripadajočimi odgovori občinske oprave nanje.
 • seje občinskega sveta izvedejo vsaj enkrat v vsaki Krajevni skupnosti, v kolikor so zagotovljeni prostorski in tehnični pogoji za izvedbo seje v javnem ali zasebnem poslovnem prostoru; 
 • v okviru seje občinskega sveta, ki se organizira v določeni Krajevni skupnosti, se predvidi točka dnevnega reda vezana na tisto Krajevno skupnost, in sicer tako da predsednik oz. pooblaščeni predstavnik Krajevne skupnosti predstavi delovanje sveta ter izzive s katerimi se soočajo tamkajšnje krajanke in krajani pri čemer naj bo dopustno, da se sprejmejo ustrezni sklepi.
 • zapisnik se nadgradi tako, da pri vsakem sklepu zapiše poimenski seznam glasovanja »za«,»proti« ter kdo ni glasoval oz. če se je kdo izločil; 
 • v gradivo seje občinskega sveta in v zapisnik pri predlogih za imenovanja v razne organe občinskega sveta, ter javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, doda tudi podatek o predlagatelju ter seznam drugih kandidatov, ki niso bili izbrani s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delovanje javnih zavodov in podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper ter Krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper je z vidika transparentnosti prav tako pomembno za naše prebivalke in prebivalce. Zainteresirana javnost bi morala imeti javno dostopen vpogled v delovanje posameznih svetov Krajevnih skupnosti, svetov javnih zavodov ter nadzornih organov podjetij, kakor tudi delovanje teh pravnih subjektov. V klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialnih demokratov, Oljke in Levica ugotavljamo, smiselnost poenotenja pogojev za zasedbo najvišjih vodstvenih delovnih mest v vseh  pravnih subjektih povezanih z Mestno občino Koper.

Zato smo sklenili predlagati, da se: 

 • za direktorje javnih zavodov in podjetij katerih je ustanoviteljica Mestna občina Koper poenotijo pogoji za zasedbo delovnega mesta, in sicer najmanj: 8 stopnja po SOK, 7 let delovnih izkušenj, višja raven znanja italijanskega jezika ter drugi pogoji skladno s sklepom posameznega sveta zavoda oz. organa nadzora podjetja;
 • vse direktorje javnih zavodov in podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, imenuje svet zavoda oz. nadzorni svet na osnovi javnega razpisa; soglasje k imenovanju poda Občinski svet;
 • vse svete javnih zavodov ter nadzorne svete podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper imenuje občinski svet; 
 • kandidati za nadzorni svet podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, morajo izpolnjevati najmanj naslednje pogoje, in sicer najmanj: 8 stopnja po SOK ter potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov; 
 • pripravi, obravnava in potrdi na seji občinskega sveta ter kot takega posreduje v sprejem svetom zavodov in direktorjem podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper se pravilnik na osnovi katerega se transparentno komisijsko dodeljujejo sponzorska in donatorska sredstva; vsa dodeljena sponzorka in donatorska sredstva skupaj s podatkom prejemnika in obrazložitvijo dodelitve se objavi na spletni strani posameznega javnega zavoda oz. podjetja

Predlagamo tudi, da se:  

 • na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti objavi odlok o ustanovitvi, statut ter drugi relevantni akti;
 • na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti se objavi poimenski seznam članov sveta javnega zavoda oz. članov organa nadzora; 
 • na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti se objavi novica ob sklicu vsake seje sveta zavoda oz. organa nadzora ter zagotovi povezavo do javno objavljenega gradiva za sejo; novico se tudi objavi po seji, in sicer tako, da se javno objavi zapisnik.

Občinska uprava, javni zavodi in podjetja katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper ter Krajevne skupnosti upravljajo z javnimi sredstvi, denarjem. Zato je pomembno zagotavljati transparentnost in integriteto pri porabi teh sredstev. Potrebno je slediti načelu poštenosti, smotrnosti in gospodarnosti porabe. V klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialnih demokratov, Oljka in  Levice ocenjujemo, da je potrebno zagotoviti večjo transparentnost porabe javni sredstev, ključno vlogo pri tem igra javni dostop do seznama odločevalcev, izvedenih transakcij ter izbranih dobaviteljih.

Zato smo se odločili predlagati, da se:  

 • na spletni strani koper.siobjavi razpredelnica v kateri so razvidne vse oblike zbiranja ponudb in javnih naročil, tako za male kot večje vrednosti. Preglednica naj vsebuje: (a) kdo je objavil razpis oz. kdo je zbiral ponudbe, (b) katere pravne in fizične osebe so bile vabljene k oddaji ponudbe, (c) katere pravne in fizične osebe so se prijavile na poziv oz. razpis ter kakšno ceno so ponudili, (d) kdo je odločal o prejetih ponudbah, (e) kdo od ponudnikov je bil izbran z navedbo prevladujočega kriterija ponudbe, (f) navedbo morebitnih pritožb ali revizij na izbor;
 • na spletni strani posameznega javnega zavoda oz. podjetja katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper se objavi razpredelnica v kateri so razvidne vsa oblike zbiranja ponudb in javnih naročil, tako za male kot večje vrednosti. Razpredelnica naj vsebuje: (a) kdo je objavil razpis oz. kdo je zbiral ponudbe, (b) katere pravne in fizične osebe so bile vabljene k oddaji ponudbe, (c) katere pravne in fizične osebe so se prijavile na poziv oz. razpis ter kakšno ceno so ponudili, (d) kdo je odločal o prejetih ponudbah, (e) kdo od ponudnikov je bil izbran z navedbo prevladujočega kriterija ponudbe, (f) navedbo morebitnih pritožb ali revizij na izbor.
 • na spletni strani posamezne Krajevne skupnosti (oz. na spletni strani koper.si, v kolikor Krajevna skupnost nima svoje spletne strani) objavi razpredelnica v kateri so razvidne vsa oblike zbiranja ponudb in javnih naročil, tako za male kot večje vrednosti. Razpredelnica naj vsebuje: (a) kdo je objavil razpis oz. kdo je zbiral ponudbe, (b) katere pravne in fizične osebe so bile vabljene k oddaji ponudbe, (c) katere pravne in fizične osebe so se prijavile na poziv oz. razpis ter kakšno ceno so ponudili, (d) kdo je odločal o prejetih ponudbah, (e) kdo od ponudnikov je bil izbran z navedbo prevladujočega kriterija ponudbe, (f) navedbo morebitnih pritožb ali revizij na izbor.

V Kopru, 19. januar 2023