26. redna seja občinskega sveta MO Koper – pobude

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (23.12.21) je občinski svetnik mag. Patrik Peroša v imenu Lokalnega odbora Oljka podal pobudo:

 Pobuda 1: Pokopališče za male živali

Nedavno se je zaključil postopek izbora izvajanje javne službe s področja zaščite živali, ki med ostalim vključuje skrb za namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter zagotavljanje veterinarske pomoči na območju obalnega zavetišča za živali v Dvorih pri Sv. Antonu. Na eni izmed prejšnji sej občinskega sveta smo že podali pobudo o preimenovanju »Obalnega zavetišča za živali« v »Istrsko zavetišče za živali« ali »Zavetišče za živali Slovenske Istre«, tokrat podajamo pobudo da se razširi dejavnost zavetišča. Podajamo pobudo, da se na sedanjem območju obalnega zavetišča za živali del zemljišča nameni pokopališču za živali regijskega značaja. Verjamemo, da bi si nekateri lastniki živali želeli pokopati svoje ljubljenčke na urejenem pokopališču, morebiti tudi opravili ceremonialni pogreb. Na ta način bi imeli možnost obiskovati grob svojega ljubljenčka in tako obujati spomine na skupne prijetne trenutke kakor tudi ohraniti navezanost na sebi ljubljeno žival. Verjamemo, da gre pri vzpostavitvi pokopališča za živali za družbeno odgovorno potezo, zatorej ne bi smelo biti ovir, da se ga vzpostavi na območju zavetišča. Kot možno lokacijo vidimo zemljišče parc. št. 241/32 in 241/25 oboje k.o. Sveti Anton, lahko pa tudi del katere izmed drugih parcel, ki služijo zavetišču. Predlagani parceli sta javni, pri čemer je ena v lasti države s katero bi bilo potrebno skleniti ustrezni sporazum.

 

pokopalisce zivali

Pobuda 2: Postavitev ogledala

Na območju KS Škofije je nedavno odprla svoja vrata zobozdravstvena klinika. Gre za pomembno pridobitev za tamkajšnje krajane, saj gre za dodatno storitveno dejavnost v kraju, obenem tudi zagotavljanje novih delovnih mest. Z vzpostavitvijo objekta, se je na tem območju bližnjih cest nekoliko povečal promet, ki pa kliče po določenih ukrepih za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. Vključevanje iz ceste (parc. št. 407/15 in 413/13 obe k.o. Škofije) na povezovalno občinsko cesto Elerji-Škofije (parc. št. 1675/8, 1675/2 in 1675/5 vse k.o. Škofije) predstavlja določeno prometno varnostno tveganje. Zaradi bližnje stanovanjske hiše (parc. št. 6438 k.o. Škofije) ter ozke povezovalne občinske ceste, je vključevanje vanjo nevarno za udeležence prometa. Postavitev prometnega ogledala na to vaško križišče bi predstavljalo bistveno izboljšanje prometne varnosti, zato podajamo pobudo, da se ga čim prej namesti na ustrezno lokacijo ob cesti.

ogledalo

Pobuda 3: Nakup palače Totto ex Gavardo

Objekt palače Totto ex Gavardo, ki je v zasebni lastniki, je vrsto let zapuščen in zanemarjen. Gre za zgodovinsko zanimiv objekt združen iz treh stavb, z bogato nepremično kulturno dediščino, ki jo stilno lahko opredelimo kot poznobaročno palačo. Palačo je do leta 1992 uporabljal otroški vrtec, ki jo je moral zaradi statičnih problemov zapustiti. Od takrat je palača nezasedena in prepuščena nemilosti. Palača stoji na markantni lokaciji, ob Kidričevi ulici, ki poleg Cankarjeve in Čevljarske sodi med glavne mestne ulice. Podajamo pobudo, da se v Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženje umesti odkup tega objekta in v prihodnjih letih pristopi k njegovi prenovi ter tako kulturnem spomeniku vrne njegov nekdanji sijaj. Glede na veličino objekta, se v njegove prostore lahko umesti javne program družbenih dejavnosti kot npr. vrtec ali dnevni center za starejše občane, v spodnje prostore ob Kidričevi ulici pa trgovine lokalnega značaja. S tem bi se bistveno prispevalo k oživitvi tega dela mestnega središča.

palaca totto

Pobuda 4: Olajšanje postopkov za uporabo javne površine obrtnikom

Mestno središče Kopra je delno zaprto za avtomobile, kar obrtnikom in drugim zasebnikom predstavlja določene izzive pri izvajanju storitev na domu oziroma v poslovnih prostorih. Za izvajanje svoje dejavnosti v mestnem jedru mora obrtnik oz. zasebnik zaprositi za (začasno ali enodnevno) dovolilnico za svoje »servisno vozilo«, katero mu omogoča prevoz tovora ali naprav od katerih je odvisno opravljanje gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji objektov, servisiranju naprav in strojev, nudenju pomoči in nege na domu itd. Trenutni postopek pridobitve začasne ali enodnevne dovolilnice ni najbolj prijazen uporabniku. Podajamo pobudo, da se postopek poenostavi, tako da je možno v nekaj minutah preko spletne aplikacije pridobiti dovolilnico. Postopek bi moral avtomatsko generirati e-dovolilnico, pri čemer pooblaščene službe redarstva na terenu preverijo njeno upravičenost, obrtnik oz. zasebnik pa je dolžan v določenem obdobju posredovati dokaz (npr. račun opravljene storitve). S tem bi se postopek bistveno poenostavil predvsem tistim obrtnikom in zasebnikom, ki morajo opraviti interventno, enodnevno ali kratkotrajno storitev.

obrtniki

Pobuda 5: Dovolj prizidkov, čas je za novo šolo

V Mestni občina Koper se je v šolskem letu 2020/21 šolalo 4847 otrok, kar je 736 otrok več (oz. 18%) kot v šolskem letu 2015/16. V šolskem letu 2006/07, ko je bila odprta Osnovna šola Koper, ki je nadomestila tedanji dve šoli (OŠ Pinka Tomažiča in OŠ Janka Premrla-Vojka), je bilo vpisanih 3467 otrok (kar je 1380 otrok oz. 40% manj kot v preteklem šolskem letu 20/21). V zadnjih 15 letih je bila zgrajena zgolj ena šola, in sicer v Sv. Antonu podružnica OŠ Elvire Vatovec Prade. Šola je ob odprtju (šolsko leto 2014/15) sprejela 169 otrok, že dve leti kasneje pa 246, danes pa šteje že več kot 360 otrok.

Splošno znano je, da osnovne šole »pokajo po šivih«. Kljub temu, dlje od prizidkov, raznih sanacij in sprememb notranjih prostorov v učilnice, se ni šlo. Veliko je bilo govora o novi šoli na Markovcu in na Dolinski v Koprskem primestju. A resnejših odločitev na koprskem političnem parketu ni bilo sprejetih. V lokalnem odboru Oljka Koper menimo, da je prišel čas za novo šolo, ki bo razbremenila sedanje mestne in primestne šole. Zgolj podatek, da je Osnovna šola Koper imela 726 otrok vpisanih ob odprtju šole 01. 09. 2006), 976 otrok pa na dan 1. 9. 2021 veliko pove. Prostorska stiska je tako velika, da se pouk nekaterih predmetov ne izvaja v prostorih kot to veleva Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Dejansko število vpisanih otrok in kapacitete 11 osnovnih šol in 5 podružnic ob njihovi izgradnji jasno nakazujejo, da bi potrebovali še dve in ne zgolj eno novo šolo! V Oljki verjamemo, da področje primarnega izobraževanja presega politične usmeritve list in strank v Mestni občini Koper, zatorej umestitev tako pomembnega projekta za naše otroke v občinski načrt razvojnih programov ne bi smela biti težava. Župana pozivamo, da skupaj z občinsko upravo čim prej predloži občinskem svetu predlog izgradnje nove šole. V Oljki sicer podpiramo takojšno izgradnjo nove šole na območju KS Olmo-Prisoje kot to opredeljuje (med 17. 12. 21 in 10. 01. 22) razgrnjeni osnutek OPPN za kare med Dolinsko ulico in Ulico Istrskega odreda. Na tem območju krajevne skupnosti je (predvidenih) največ novih stanovanjskih gradenj, med ostalim 130-140 enot za mlade družine. Šola bi morala biti zgrajena še preden se vzpostavijo nove bivalne kapacitete.

nova sola

Pobuda 6: Povečati nadzor nad »onesnaževalci« okolja

V zadnjem obdobju je zaznati neodgovorno ravnanje ljudi, saj se je povečala količina neprimerno odvrženih odpadkov v naravno okolje in druge javne površine. Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) v 1. odst. 17. člena jasno določa, da je »Odpadke prepovedano puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati.«. Podajamo pobudo, da se občinska uprava dogovori s pooblaščenimi inšpekcijskimi službami pristojnimi za varstvo okolja za ustrezno ukrepanje in sankcioniranje, ki bo pripomoglo k čistejšem okolju.

Uredba od odpadkih določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov, kar naj bi pripomoglo k varstvu okolja in varovanju človekovega zdravja. Navedena uredba v 61. členu določa, da je posameznik za kršitev neprimerno odvrženih odpadkov kaznovan z globo od 100 do 300 EUR, za pravne osebe so predpisane občutno višje globe.

smeti na tleh