22. redna seja občinskega sveta MO Koper – pobude

V okviru 22. redne seje občinskega sveta Mestne občine Koper, sta Vida Gračnar in mag. Patrik Peroša podala, v nadaljevanju predstavljene pobude:

Sprememba prometnega režima na odseku enosmerne ceste od Pristaniške ulice do krožišča parkirne hiše Belveder

Ob nedavni otvoritvi parkirne hiše Belveder se je spremenil tudi prometni režim na tem delu ceste Kopališkega nabrežja. Vozila, ki prihajajo iz smeri Ukmarjevega trga se po novem morajo ustaviti oz. dati prednost vozilom, ki prihajajo iz parkirne hiše. Navedena sprememba prometnega režima je sprožila precej mešanih odzivov udeleženk in udeležencev v prometu. V Oljki sicer ocenjujemo, da bi bilo potrebno na novo definirati prometni režim na odseku od začetka enosmerne ceste na Pristaniški ulici pa do krožišča pri vstopu / izstopu v parkirno hišo Belveder.

Podajamo pobudo, da enosmerno cesto od krožišča Pristaniška ulica / Piranska cesta do parkirišča na Ukmarjevem trgu zapre za splošni promet ter omogoči prevoz zgolj stanovalkam in stanovalcem mestnega jedra, dostavnim in servisnim vozilom ter intervencijskim službam. Cesta Kopališkega nabrežja od krožišča pri Parkirni hiši Belveder pa do Ukmarjevega trga bi morala postati dvosmerna, s ciljem, da se omogoči dostop do mestnega jedra po cesti Belveder, predvsem do Zdravstvenega doma Koper na Dellavallejevi ulic 3 in Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio na Gimnazijskem trgu.

S tovrstno predstavljeno rešitvijo bi del ceste Pristaniške ulice postal bistveno bolj prijazen do pešcev, kakor tudi zelo dobra osnova za razvoj turizma na tem območju, če temu še prištejemo spremembo namembnosti Ukmarjevega trga (kar smo pred časom predstavili v okviru idejne rešitve: Ukmarjev trg brez vozil).

sprememba prometnega rezima

Zagotovitev vzhoda/izhoda za pešce v pritličju parkirne hiše Belveder

Parkirna hiša Belveder je pričela z obratovanjem pred mesec dni, kar je dobrodošla novost za prebivalke in prebivalce kakor obiskovalke in obiskovalce mestnega jedra Koper. Pri uporabi parkirne hiše se je ugotovila pomanjkljivost; vstop in izstop iz parkirne hiše je za ljudi urejen zgolj na zgornji etaži – Muzejskem trgu. Gre za precej nepraktično uporabo vsem tistim uporabnicam in uporabnikom parkirne hiše, ki želijo npr. na koprsko mestno plažo, v koprsko marino ali do poslovnih prostorov in drugih vsebin na Kopališkem nabrežju. Podajamo pobudo, da se preuči možnost vzpostavitev vstopa in izstopa v parkirno hišo za pešce v pritličju parkirne hiše na Kopališkem nabrežju. Verjamemo, da bi s tovrstno rešitvijo parkirna hiša postala bolj prijazna do uporabnic in uporabnikov.

 

 

parkirna hisa belveder

 

Izgradnja montažne garažne hiše v Prisojah

Prebivalke in prebivalci naselja blokov Cesta na Markovec 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19 se vrsto let soočajo s parkirno stisko. V preteklih letih so bili sprejeti določeni ukrepi, s katerimi so se zagotovila dodatna parkirna mesta na tem območju, ki pa še vedno ne zadostujejo za brezskrbno parkiranje. Na parc. št. 592/15 in 485/6 obe k.o. Semedela je trenutno urejeno parkirišče. Parkirišče je na višinski razliki od ceste za Prisoje (parc. št. 4589/4 k.o. Semedela), kar dopušča možnost, da se zemljišče (k.o. Semedela parc. št. 485/3 in vzhodni del parc. št. 592/21) ustrezno uredi za pridobitev dodatnih parkirnih mest. Podajamo pobudo, da se na tem območju, prej navedenih zemljiščih predvidi izgradnja montažne garažne hiše. Tovrstna rešitev bi omogočila več kot 200 novih parkirnih mest in odpravo parkirne problematike na tem območju.

 prisoje garaza

garaza prisoje2

Nadhod Piranske ceste

Piranska cesta s štirimi voznimi pasi je poleg Ljubljanske ceste glavna vstopna vpadnica v mestno jedro.

V Oljki opažamo, da kljub prepovedi, nekateri ljudje prečkajo Piransko cesto na odseku med dvema krožiščema. To nevarno početje je podvrženo velikem tveganju za življenje. V Oljki podajamo pobudo, da se še v letošnjem letu postavi varnostno ograjo vzdolž celotnega odseka zahodne strani ceste, kar bi otežilo oz. onemogočilo prečkanje ceste. Poleg navedene pobude, predlagamo da se v planu investicij predvidi izgradnja nadhoda Piranske ceste, ki bi povezal ŠRC Bonifiko z mestnim parkom ob morju in s centrom športov na mivki ter tako omogočil varno prečkanje ceste pešcem in kolesarjem. Nadhod bi se smiselno umestil v prostor med krožiščem in vhodno cesto za parkirišče ob olimpijskem bazenu.

 most piranska cesta

 

Zagotovitev pogojev za invalidom prijazni kopališči Koper in Žusterna

Tako mestno kopališče v Kopru kot kopališče v Žusterni ne zagotavljata ustreznih pogojev za vstop v in izstop iz morja invalidom, predvsem invalidom na vozičkih. V Oljki ocenjujemo, da mora Mestna občina Koper zagotoviti pogoje vstopa in izstopa v morje na urejenih kopališčih vsem ljudem. Podajamo pobudo, da se za ljudi z omejenimi gibalnimi sposobnostmi in za ljudi s posebnimi potrebami vzpostavi pogoje za vstop in izstop v morje ter vso ostalo potrebno infrastrukturo za dostope brez ovir na mestnem kopališču v Kopru in kopališču v Žusterni. Med možne rešitve sodi ustrezna klančina v morje za invalidske vozičke in/ali »bazensko« dvigalo, zagotovitev ustreznih plavalnih rekvizitov in pripomočkov, ki invalidom olajša plavanje, zagotovitev ustrezno usposobljenega osebja, ki nudi invalidom morebitno dodatno pomoč pri vstopu in izstopu iz morja, prilagojene dostopne sprehajalne poti, sanitarije, garderobe za preoblačenje itd.

 kopalisce koper

 

Zagotovitev boljše vozne preglednosti na delu ceste Babiči-Boršt

Na delu odseka ceste Babiči-Boršt, konkretneje na območju mosta čez potok Rokava-Pinjevec (k.o. Boršt parc. št. 1686/103, 1686/76, 2332/2, 3233/3, 3253), precej zaraščeno zelenje zmanjšuje preglednost ceste. Podajamo pobudo, da se to območje ustrezno uredi in s tem zboljša pogoje za vozila in druge udeležence v prometu na tej cesti.

cesta babici borst