21. redna seja občinskega sveta MO Koper (pobude 9 – 12)

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (27. 05. 2021) sta občinska svetnika Oljke Vida Gračnar in mag. Patrik Peroša podala 16 pobud. V nadaljevanju je podan tretji sklop štirih pobud.

Pobuda 9: Sprememba upravljavca kopališča Žusterna (razen olimpijskega bazena)

S koprsko mestno plažo in novo-nastajajočim obmorskim parkom upravlja Marjetica Koper, medtem ko s kopališčem Žusterna - Javni zavod za šport Mestne občine Koper. Kopališče Žusterna parc. št. 6530 in 6513, k.o. Semedela) je opredeljeno kot športni objekti namenjeni vodnim športom, skladno s sklepom o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 111/2013 z dne, 27. 12. 2013). Parc. št. 6530 k.o. Semedela zajema površino celotnega kopališča v Žusterni, tudi tistega dela, ki nima nič skupnega s športom. Javni zavod za šport Mestne občine Koper je tako primoran upravljati tudi s površinami, ki nikakor ne sodijo v sklop javne športne infrastrukture namenjene izvajalcem letnega programa športa oz. drugim uporabnikom na področju športa. Podajmo pobudo, da se parc. št. 6530 k.o. Semedela razparcelira na ta način, da bazenski kompleks s pripadajočim objektov izloči iz kopališča Žusterna, pri čemer ohrani status javnega športnega objekta s katerim upravlja Javni zavod za šport Mestne občine Koper. Preostali del kopališča se preda v upravljanje Marjetici Koper, na enak način kot je urejeno za koprsko plažo z odlokom o upravljanju obmorskega mestnega kopališča v Kopru.

 

Pobuda 10: Nadgradnja uporabe kurjerce v mestnem jedru

Kurjerca je prvenstveno namenjena prebivalkam in prebivalcem mestnega jedra, zlasti starejšim in gibalno oviranim osebam, ki težje dostopajo do doma in javnih storitev. Trenutni urnik kurjerce je določen za vse dni v letu od 8. do 21. ure, njena vozna pot pa omejena na mestno središče do cest (Vojkovo nabrežje, Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje). V Oljki ocenjujemo, da je smiselno tako urnik kot vozno območje spremeniti s ciljem, da se zajame širši krog uporabnikov ter poveča njeno uporabnost. Podajamo pobudo, da se urnik kurjerce spremeni, in sicer vse dni v letu od 6. do 23. ure, vozno področje pa razširi do ceste Zore Perello-Godina, Ferrarske ulice in Ljubljanske ceste. S tem bi se med ostalim omogočil prevoz do Zdravstvenega doma Koper na Ljubljanski cesti, do nove lokacije Upravne enote, do stanovanjskega kompleksa Koprska vrata itd.

 

Pobuda 11: Digitalizacija na področju mestnih dovolilnic za parkiranje  

Sedanja ureditev določa upravičencem pridobitev dovolilnice za uporabo prometnih površin na območju mestnega jedra. Upravičenec je dolžan pridobljeni dokument oz. dovolilnico postaviti na vidno mesto v svoje vozilo. Tovrstna uporaba dovolilnice mu omogoča parkiranje v mestnem jedru na območjih za parkiranje z dovolilnico. Podajamo pobudo, da se sistem »tiskanega dokumenta« postopoma ukine in preide na digitalni sistem. To pomeni, da upravičenci ne bi več potrebovali postavljati dovolilnice v svoje vozilo, saj bi mestna redarska služba elektronsko preverjala avtomobilske registrske tablice parkiranih na območjih kjer je dovoljeno parkiranje imetnikom dovolilnic. Tovrstna sistemska rešitev je prijaznejša do okolja oz. trajnostno naravnana, ker ni potrebo tiskati dovolilnic obenem bistveno bolj uporabna do upravičencev dovolilnice. Podobno rešitev uporablja Marjetica Koper za sistem »SMS parking«, kjer ni več potrebno postaviti parkirni listek na vidno mesto.

 

Pobuda 12: Sprememba prometnega režima na parkirišču pri OŠ Antona Ukmarja

Parkirišče pri Osnovni šoli Antona Ukmarja (parc. št. 352/45 k.o. Semedela) se lahko koristi na osnovi plačila parkirne (prva ura je brezplačna, vsaka nadaljnja 0,50 EUR; abonmaji niso dovoljeni). Od uvedbe tovrstnega sistema je parkirišče večinoma delno prazno. Podajamo pobudo, da se za polovično kapaciteto parkirišča (t.j. za 34 parkirnih mest) uvede možnost nakupa mesečnega abonmaja. S tovrstno rešitvijo bi bilo parkirišče bistveno bolje izkoriščeno, kar bi imelo pozitiven učinek na bližnja parkirišča pri Vena Pilona 16 in 18, ki bi se vsaj delno razbremenila.