21. redna seja občinskega sveta MO Koper (pobude 5 – 8)

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (27. 05. 2021) sta občinska svetnika Oljke Vida Gračnar in mag. Patrik Peroša podala 16 pobud. V nadaljevanju so podane druge štiri pobude.

Pobuda 5: Zagotovitev varnosti kolesarjem in pešcem ob novem obmorskem parku v Žusterni

Z začetkom gradnje obmorskega parka v Žusterni se je ukinilo priljubljeno pešpot. Pešci so tako že dalj časa primorani uporabljati kolesarsko stezo. V zadnjem obdobju, ko se je zaradi boljših vremenskih pogojev število kolesarjev in pešcev bistveno povečalo, je navedeni odsek postal izjemno nevaren. V Oljki si težko predstavljamo, da takšna ureditev ostane tudi čez poletje, ko je za pričakovati še večje število kolesarjev in pešcev. Podajamo pobudo, da se nemudoma pristopi k urejanju navedenega območja in sicer, da se pešce in kolesarje loči ter tako zagotovi za oboje ustrezno varnost pri uporabi sprehajalne in kolesarske poti.

 

Pobuda 6: Dodatna dovolilnica na gospodinjstvo za prebivalce mestnega jedra

Prebivalke in prebivalci mestnega jedra imajo možnost pridobiti eno dovolilnico na gospodinjstvo oz. stanovanjsko enoto po subvencionirani ceni. Za drugo, morebitno tretje vozilo pa veljajo bistveno drugačni pogoji. Podajamo pobudo, da se krajankam in krajanom mestnega središča omogoči dve dovolilnici na gospodinjstvo oz. stanovanjsko enoto. Časi, ko so gospodinjstva imela zgolj eno vozilo so že zdavnaj mimo, saj je prevozno sredstvo za odraslo osebo nuja (predvsem za tiste, ki imajo službo izven mestnega središča). Zavedati se moramo, da stil življenja v mestnem jedru precej drugačen kot v drugih spalnih naseljih primestja ali kot življenje na podeželju. Turizem in s tem povezane zabavne prireditve, daljši urnik gostinskih obratov itd. vpliva na noči mir in kvaliteto bivanja. Potem so še vsakodnevni obiskovalci mestnega jedra (zaposleni v raznih trgovinah itd., študenti, obiskovalci javnih zavodov in drugih inštitucij itd.), ki krojijo vsakodnevni mestni vrvež tako na parkiriščih kot v mestu. Meščanke in meščani so se primorani vsemu temu prilagajati in živeti z določenimi omejitvami oz. posebnostmi, ki jih terja okolje v katerem živijo. Nekoliko nerodno je, da so zaradi vsega tega še prikrajšani za parkirna mesta, za katera morajo plačevati zato, da lahko parkirajo nekje (precej) stran svojega doma. Ravno zaradi tega podajamo pobudo, da se gospodinjstvu (občankam in občanom s stalnim prebivanjem v mestnem središču) omogoči dve dovolilnici za parkiranje pod enakimi subvencioniranimi cenami. S tovrstnim ukrepom pokažemo, da razumemo njihov specifični položaj in jih dodatno finančno ne obremenjujemo.

 

Pobuda 7: Dodatna parkirna mesta Bernetičeva ulica

Stanovalke in stanovalci Bernetičeve ulice na Markovcu se dalj časa srečujejo s parkirno problematiko. Trenutna razpoložljiva parkirna mesta ne zadostujejo za vsa vozila, zato so potrebni določeni ukrepi s katerimi se povečajo površine za parkiranje vozil. Vzdolž blokov Bernetičeva 20 in 22 je ob cesti prostora za 10 vozil. Zaradi pomanjkanja prostora (zadostne širine ceste) so navedena vozila parkirana bočno oz. vzdolž ceste. Podajamo pobudo, da se parkirna površina poveča za približno 2m v širino (do bližnjih dreves ob ograji zemljišča Obalnega doma upokojencev). Tovrstni ukrep bi omogočil parkiranje pod kotom 45° kar bi podvojilo  kapaciteto parkiranja na tem območju. Glede na to, da je čisto vsako dodatno parkirno mesto »zlata vredno« se nadejamo, da bo tovrstna pobuda uslišana in realizirana v časovno sprejemljivem okviru.

 

Pobuda 8: Celostna ureditev kopališča Žusterna

V kratkem bo zaključena ureditev novega obmorskega parka med izlivom reke Badaševice in kopališča Žusterna. Park že zdaj nakazuje, da bo kaj-kmalu postalo priljubljeno kopališče kar je zagotovo dobrodošla pridobitev za Mestno občino Koper. V neposredni bližini navedenega novega parka (kopališča) pa je med krajankami in krajani zelo priljubljeno kopališče Žusterna. Z razliko od Koprskega mestnega kopališča, slednje ni bilo deležno temeljite obnove oz. nadgradnje v sodobno varno in ljudem prijazno kopališče.

Podajamo pobudo, da se v investicijski plan za leto 2022 vključi temeljita obnova in s tem preobrazba kopališča Žusterna. Med možnimi ukrepi sodi popolna preureditev malega morskega bazena namenjenega otrokom. Slednji potrebuje gladko podlago ter ustrezno vodno črpalko, ki bi zagotavljala enakomerno višino morske vode ne glede na plimo ali oseko. Naslednji predlagani ukrep je usmerjen v spremembo kamnite (ob)morske postavitve ob olimpijskem bazenu, tako da se naredi kamnite stopnice, ki bi omogočale prijaznejši način vstopa v vodo in sončenje / ležanje na njih (podobna postavitev kamnov je na pasji plaži ob izlivu reke Badaševice). Na taistem območju, obmorska sprehajalna pot med olimpijskim bazenom in morjem (priljubljeno tudi za sončenje in poležavanje ob morju) je smiselno dvigniti za en meter s ciljem, da se onemogoči poplavljanje v času plime. S tem dobi ta del kopališča smiselno celoto. Tretji predlagani ukrep je usmerjen v preplastitev centralnega betonskega dela kopališča, z ljudem in okolju bolj prijaznimi materiali. Celotno površino je smiselno dvigniti za 50-100 cm s ciljem zmanjšanja možnost poplavljanja v času plime. Vstop v vodo bi lahko bil urejen na enak način kot prej predlagano, da se omogoči vzdolžne kamnite stopnice. Četrti ukrep je usmerjen v celostno izboljšavo otroškega igrišča z zagotovitvijo dodatnih - mlajšim otrokom primernih igral, predvsem pa da se vsakoletno zamenja pesek v peskovniku, kar bi dvignilo higienski standard uporabe slednjega.

Zagotovo je še veliko drugih potrebnih ukrepov s katerimi bi kopališče nudilo boljše pogoje za uporabnike, vsaj takšne kakršne so deležni uporabniki koprske plaže. Predlagamo, da se nemudoma pristopi k pripravi ustrezne dokumentacije za celostno ureditev kopališča Žusterna. Smiselno je imenovati delovno skupino zadolženo za posodobitev kopališča Žusterna, ki bi bila sestavljena s strani predstavnikov občinske uprave, upravljavca kopališča, sveta krajevne skupnosti Žusterna in Turističnega društva Žusterna.