21. redna seja občinskega sveta MO Koper (pobude 1 – 4)

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (27. 05. 2021) sta občinska svetnika Oljke Vida Gračnar in mag. Patrik Peroša podala 16 pobud. V nadaljevanju so podane prve štiri pobude.

Pobuda 1: Cestna kažipotna tabla za Labor

Podajamo pobudo, da se na vrhu klanca za Boršt/Glem/Labor, kjer je križišče za Glem (desno), za Boršt/Truške/Labor (levo) postavi cestna kažipotna tabla za naselje Labor (in Truške) zraven sedanjih tabel za Glem in Boršt. Na tem območju Mestne občine Koper so vsa navedena naselja, zato je nekoliko neobičajno, da sta zgolj dve tabli bližnjih naselij tega križišča. Predvsem se na tem križišču pogreša tablo za naselje Labor, saj je na zadnje označena nekaj kilometrov stran na razcepu pri avtobusni postaji v Babičih.

 

Pobuda 2: Sanacija ceste parc. št. 4613/5 k.o. Semedela (Grinjan, Bošamarin)

Cesta parc. št. 4613/5 k.o. Semedela, ki pelje od krožišča spodnjega Bošamarina (parc. št. 6406/3 k.o. Semedela) do Grinjana (kjer se priključi na cesto parc št. 3422 k.o. Šmarje) je na določenih odsekih v zelo slabem stanju in nevarna za ljudi in vozila, na nekaterih mestih ni niti ustrezno asfaltirana. Podajamo pobudo, da se v časovno primernem času cesto ustrezno sanira in s tem omogoči prebivalkam in prebivalcem tega območja varno uporabo te povezovalne poti do njihovih domov oz. do kmetijskih in drugih zemljišč.

 

Pobuda 3: Ureditev parkirišča »pod deteljico – cona KP 34/548«

Parkirišče na Ulici 15. maja t.i. »pod deteljico – cona KP34/548« je neasfaltirano, kljub temu plačljivo za sicer 2,00 EUR za 24-urno parkiranje. Parkirišče je precej neizkoriščeno, kljub »atraktivni ceni«. V Oljki menimo, da v kolikor bi bilo parkirišče ustrezno asfaltirano bi bila njegova uporaba večnamenska. Tako bi se lahko za vikend, ko je sicer v glavnem parkirišče prazno, organiziralo npr. razne manjše dogodke kot npr. poligone za varno vožnjo s kolesi, rolerji ipd. Seveda bi bilo asfaltirano parkirišče bolj atraktivno in ustrezno urejeno za parkiranje, saj nanj ne bi npr. vplivale vremenske razmere. Parkirišče je smiselno vključiti v sistem »parkiraj in se pelji«, kar bi mu zagotovo dalo večjo uporabno vrednost.

 

Pobud 4: Postavitev cestne varnostne ograje (Ulica Vena Pilona)

Cesta Ulica Vena Pilona od Cerkve Sv. Marije do Vrtca Semedela enota Markovec je glavna povezovalna cesta bivalnega naselja Markovec s Koprom. Cesto vsakodnevno prevozi veliko število ljudi, nekateri tudi z nekoliko višjo hitrostjo, ki je sicer na tem odseku omejena na 50km/h. Vzdolž ceste poteka pločnik katerega koristijo predvsem krajanke in krajani Markovca. Večkrat ga uporabljajo tudi otroci bližnje osnovne šole in vrtca, ki pa so zaradi frekventnosti in hitrosti vozil izpostavljeni nevarnosti. Podajamo pobudo, da se na ta odsek ceste namesti varnostna ograja, ki bi razmejevala cesto in pločnik. S tem bi se povečala varnost udeležencev v prometu tako tistih na pločniku kot tistih na cesti.