Odgovori na pobude podane v okviru 20. redne seje občinskega sveta MO Koper

V okviru 20. redne seje sta občinska svetnika Oljke, mag. Patrik Peroša in Vida Gračnar podala pobude in vprašanja. V okviru 21. redne seje so bili prejeti odgovori. Več v nadaljevanju.

 

Zagotavljanje enakih standardov avtobusnih postajališč / čakalnic

Pobuda: V Mestni občini Koper je vrsta različnih avtobusnih postajališč, ki so oddaljene manj kot 250 m od bivališča občank in občanov kar drži za nekaj več kot 47% gospodinjstev na podeželju in 94% v mestu oz. primestju. Navedeni podatki so povzeti iz Celostno prometne strategije Mestne občine Koper iz leta 2017, zato nas zanima kakšne spremembe so na tem področju, in sicer: koliko gospodinjstev je oddaljenih manj kot 250 m od najbližjega avtobusnega postajališča v letu 2021?

Pobuda pa je usmerjena v zagotovitev večjega števila avtobusnih postajališč v zaledju, tako da se bi bistveno povečal odstotek gospodinjstev, ki imajo najbližje avtobusno postajališče manj kot 250 m hkrati pa je tudi usmerjena v zagotavljanje enakih pogojev uporabe avtobusnega postajališča oz. avtobusne čakalnice, kar pomeni da postajališča nudijo enak standard ne glede na lokacijo, in sicer, da so prilagojena osebam z omejeno mobilnostjo in invalidom, da imajo digitalne obveščevalne in informativne table, ustrezno zaščito pred vetrom, dežjem in soncem, ustrezno razsvetljavo, da se zagotovi brezžično dostopno točko Wi-Fi in polnjenje mobilnih aparatov s pomočjo fotovoltaičnih solarnih panelov, praktično na strehi čakalnice, postavitev košev za smeti in seveda vse ostalo, da bodo ta, te avtobusne čakalnice nudile enak standard, ne glede kje so postavljene.

 

Odgovor: Podatke o številu gospodinjstev in njihovi oddaljenosti od avtobusnih postajališč je izdelovalec CPS povzemal iz različnih virov, ob izdelavi vseh smernic in stebrov znotraj CPS. Evidence o številu gospodinjstev, oddaljenih bolj ali manj kot 250 m do najbližjega postajališča, Mestna občina Koper ne vodi. Pobuda o standardih in dostopnosti postajališč za slehernega občana in modernizaciji, opremljenosti in digitalizaciji teh je upravičena, saj si občani zaslužijo kar najboljši standard dostopnosti. Poudariti pa moramo, da si prizadevamo z državo oziroma pristojnim ministrstvom urediti boljše povezave v primestnem avtobusnem prometu, saj gre za prevoze, ki so v pristojnosti države in je to zagotovo prioriteta. Pri zamenjavi ali postavitvi novih čakalnic in drugih elementov mestne opreme pa se trudimo zadovoljiti čim več uporabnikov (dostop za invalide, koši za smeti, razsvetljava ...) tako v mestnem kot primestnem avtobusnem potniškem prometu. S pridobitvijo evropskih sredstev (poleg proračunskih sredstev) smo med ostalim konec leta 2019 na novo vzpostavili in moderno opremili postajališči na Novi ulici in Krožni cesti. V skladu s proračunskimi možnostmi dotrajane čakalnice nadomeščamo z novimi, upoštevajoč možnost umestitve v prostor (npr. soglasja za postavitev na zasebna zemljišča).

 

 

Dodatna parkirna mesta na Beblerjevi ulici

Pobuda: Kljub nekaterim ukrepom v preteklosti, se v naselju Beblerjeva ulica, Kozlovičeva ulica in Bernetičeva ulica parkirna problematika ni dokončno odpravila. Podajamo pobudo, da se garažno hišo na Beblerjevi ulici (parc. št. 226 ter zahodni del parc. št. 225/1, oboje k.o. Semedela) dogradi tako, da se prvo etažo z gradnjo razširi za eno dodatno vrsto parkirnih mest ter celotno pritlično površino nadzida z drugo etažo. S tovrstnim ukrepov bi se pridobilo več kot 100 prepotrebnih dodatnih parkirni mest.

 

Odgovor: Parkirna problematika na tem območju se je reševala v okviru prostorskih možnosti, izvedena so bila dodatna parkirna mesta ob Beblerjevi in Kozlovičevi ulici. Predlagana širitev zahteva uvrstitev investicije v načrt razvojnih programov. Trenutno vodimo postopke za sanacijo in ureditev garažne hiše na Krožni cesti, kar je tudi prioriteta KS Žusterna. V prihodnje bomo preverili izvedljivost predlagane nadgraditve garažne hiše na Beblerjevi ulici in naročili popis del, da bomo v vmesnem času zagotovili ustrezno dokumentacijo, ki bo nato podlaga za morebitno vključitev projekta v načrt razvojnih programov v naslednjih letih.

 

Izgradnja garažne hiše na Markovcu

Pobuda: Stanovanjsko območje Kvedrove ceste, Ceste na Markovec in Benčičeve ulice se vrsto let sooča s pomanjkanjem parkirnih površin. Podajamo pobudo, da se na parc. št. 646/4 k.o. Semedela zgradi garažna hiša za osebna vozila ter poslovnim prostorom, ki bi se namenil manjši trgovini z živili. Parcela ima že ustanovljeno 99-letno stavbno pravico za tovrstni namen izgradnje parkirišča.

 

Odgovor: Projektna dokumentacija za izgradnjo garažne hiše na tem območju je že pridobljena. Trenutno potekajo postopki za pridobitev soglasja k minimalnemu odmiku lastnikov sosednjih zemljišč. Po pridobljenih soglasjih bo MOK pričela s postopki realizacije predvidene investicije, in sicer umestitev investicije v Načrt razvojnih programov ter izvedbo investicije.

 

Pobuda za prodajo zemljišča za izgradnjo stanovanj

Pobuda: V Mestni občini Koper primanjkujejo nova stanovanja. Zaradi tega so se precej dvignile cene rabljenih stanovanj; mlade družine pa so primorane reševati bivanjsko problematiko v sosednjih občinah na Krasu. Na Markovcu (med Benčičevo ulico in Cesto na Markovec, ki pelje na Markov hrib) je zemljišče primerno za gradnjo stanovanj po obstoječi namenski rabi prostora. Podajamo pobudo, da se parc. št. 536/42 k.o. Semedela v skupni izmeri 1.771 m2 proda z namenom izgradnje prepotrebnih stanovanj za mlade družine. Parcela je evidentirana v načrtu razpolaganja z zemljišči v sklepu o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2021.

 

Odgovor: Nepremičnina s parc. št. 536/42, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja z oznako KS-24, Sto VH1, ki se ureja v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, Uradni list RS, št. 41/2015- spremembe in dopolnitve, 49/2015- spremembe in dopolnitve). Na osnovi posebne strokovne presoje bo na nezazidanem zemljišču v enoti VH1 (parc. št. 536/42 k.o. Semedela) potrebno z upoštevanjem določil PUPa preveriti možnost novogradnje vrstnih hiš na južnem delu tega območja. Izvedba novogradnje na tem območju bo možna na osnovi izdelanega prostorskega izvedbenega načrta. Nepremičnina s parc. št. 536/42, k.o. Semedela je vključena v letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2021, saj so se na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine pričeli izvajati predhodni postopki glede možnosti razpolaganja s predmetno nepremičnino.