20. redna seja občinskega sveta MO Koper

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (22.04.21) sta občinska svetnika Oljke Vida Gračnar in Patrik Peroša podala:

Pobuda – dodatna parkirna mesta na Beblerjevi ulici

Kljub nekaterim ukrepom v preteklosti, se v naselju Beblerjeva ulica, Kozlovičeva ulica in Bernetičeva ulica parkirna problematika ni dokončno odpravila. Podajamo pobudo, da se garažno hišo na Beblerjevi ulici (parc. št. 226 ter zahodni del parc. št. 225/1, oboje k.o. Semedela) dogradi tako, da se prvo etažo z gradnjo razširi za eno dodatno vrsto parkirnih mest ter celotno pritlično površino nadzida z drugo etažo. S tovrstnim ukrepov bi se pridobilo več kot 100 prepotrebnih dodatnih parkirni mest.

Pobuda – izgradnja garažne hiše na Markovcu

Stanovanjsko območje Kvedrove ceste, Ceste na Markovec in Benčičeve ulice se vrsto let sooča s pomanjkanjem parkirnih površin. Podajamo pobudo, da se na parc. št. 646/4 k.o. Semedela zgradi garažna hiša za osebna vozila ter poslovnim prostorom, ki bi se namenil manjši trgovini z živili. Parcela ima že ustanovljeno 99-letno stavbno pravico za tovrstni namen izgradnje parkirišča.

 

 

Pobuda – pobuda za prodajo zemljišča za izgradnjo stanovanj

V Mestni občini Koper primanjkujejo nova stanovanja. Zaradi tega so se precej dvignile cene rabljenih stanovanj; mlade družine pa so primorane reševati bivanjsko problematiko v sosednjih občinah na Krasu. Na Markovcu (med Benčičevo ulico in Cesto na Markovec, ki pelje na Markov hrib) je zemljišče primerno za gradnjo stanovanj po obstoječi namenski rabi prostora. Podajamo pobudo, da se parc. št. 536/42 k.o. Semedela v skupni izmeri 1.771 m2 proda z namenom izgradnje prepotrebnih stanovanj za mlade družine. Parcela je evidentirana v načrtu razpolaganja z zemljišči v sklepu o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2021.

Vprašanje in Pobudi – zagotavljanje enakih standardov avtobusnih postajališč / čakalnic

V Mestni občini Koper je vrsta različnih avtobusnih postajališč, ki so oddaljene manj kot 250 m od bivališča občank in občanov kar drži za nekaj več kot 47% gospodinjstev na podeželju in 94% v mestu oz. primestju. Navedeni podatki so povzeti iz Celostno prometne strategije Mestne občine Koper 2017, zato nas zanima kakšne spremembe so na tem področju, in sicer: koliko gospodinjstev je oddaljenih manj kot 250 m od najbližjega avtobusnega postajališča v letu 2021?

Prva pobuda je usmerjena v zagotovitev večjega števila avtobusnih postajališč v zaledju, tako da se bo bistveno povečal odstotek gospodinjstev, ki imajo najbližje avtobusno postajališče manj kot 250 m.

Druga pobuda je usmerjena v zagotavljanje enakih pogojev uporabe avtobusnega postajališča / avtobusne čakalnice, kar pomeni da postajališča nudijo enak standard ne glede na lokacijo (prilagojena osebam z omejeno mobilnostjo in invalidom; digitalne obveščevalne in informativne table; zaščita pred vetrom, dežjem in soncem; razsvetljava; zagotovitev brezžične dostopne točke (Wi-Fi) in polnjena mobilnih aparatov s pomočjo fotovoltaničnimi solarnimi paneli (streha čakalnice); postavitev košev za smeti itd.).