16. redna seja občinskega sveta MO Koper

V okviru 16. redne seje občinskega sveta Mestne občine Koper sta občinska svetnika Oljke Patrik Peroša in Vida Gračnar predstavila sledeče pobude in vprašanja

POBUDA – Prostorska ureditev območja Mandrač Badaševici

Marjetica Koper na podlagi odloka o občinskih pristaniških, ki določa pogoje uporabe oz. pravico do uporabe priveza, upravlja s 427 komunalnimi, 60 ribiškimi in 40 dnevnimi privezi (skupaj 527) v Kopru. Na seznamu prosilcev za pridobitev pravice do uporabe priveza Mestne občine Koper je 524 prosilcev. (vir: https://www.marjeticakoper.si/sl/dejavnosti/komunalni-privezi/). Gre za dvakrat toliko prosilcev kot je razpoložljivih privezov, kar se vleče že vrsto let.

 

Podajamo pobudo, da se omogoči povečanje števila razpoložljivih privezov, kateri bi bili namenjeni domačinom (komunalni privezi). S tem bi zmanjšali čakalno vrsto prosilcev ter ljudi še bolj povezali z morjem. Kot rešitev vidimo v celoviti ureditvi območja mandrača Badaševica v Semedeli, kjer bi se z ustreznimi posegi pridobilo približno 100 privezov za manjša plovila.

 

Za realizacijo projekta je potreben izkop oz. odstranitev dela zemljišča in obale k.o. Koper, parc. št. 1417/2, 1515/2 in 1516/2 kar bi omogočilo povečanje vodnih površin. V tem območju bi se rekonstruiralo obalni pas ter v območje postavilo plavajoče pomole, kar bi omogočilo dodatne priveze. Pod mostom Piranske ceste bi se uredil servisna montažna objekta s priključki tekoče vode in elektrike, kakor tudi javnimi sanitarijami in tuši. Travnata površina ob hitri cesti H6 bi ostal namenjena pasjem parku, zraven bi se uredil še zeleni prostor - park z mediteranskim rastlinjem, ki bi ljudem služil za kakovostno preživljanje prostega časa.

 

Pomembno pridobitev predstavlja delna ureditev bližnjega parkirišča (na parc. št. 1517/3 in 1518/2 k.o. Koper), kjer bi se uredila javna klančina/navoz (drča) za spuščanje in dvigovanje plovil iz vode. Na območju parkirišča bi bilo omogočeno tudi pranje plovila s sladko vodo, manjša / hitra popravila plovil ter začasno parkiranje vozil s prikolico za plovila. Svoje mesto bi dobil tudi hangar za potrebe vodnih šport.

 

Za zaokrožitev celostne prostorske ureditve je potrebno dvigniti most za pešce in kolesarje ob izlivu Badaševice ter tako omogočiti lažji prehod plovil, ki imajo trenutno nemalo težav ob plimi. Poleg tega je ob hitri cesti H6 potrebna tudi razširitev obstoječega mosta za pešce s klančinami namesto stopnic.

 

Tovrstna pobuda predstavlja le delno odpravo problema večletnih dolgih čakalnih vrst za pridobitev priveza, zato podajamo širše zastavljeno pobudo: da se pripravi ustrezna strategija, ki bi v celoti odpravila čakalno vrsto prosilcev v doglednem času. Kot prvo (kratkoročno) bi se lahko postavilo plavajoče pomole v koprskem ribiškem pristanišču s katerimi bi se zagotovilo dodatnih 40-60 privezov. Kot drugo (srednjeročno) se uredi območje mandrača Badaševice (zgoraj predstavljeno). Kot tretje (dolgoročno), verjamemo, da bo prej ali slej potrebno urediti valobran s katerim se bo območje koprskega zaliva (med Žusterno, Semedelsko cesto in mestnim mandračem) zaščitilo pred močnimi vetrovi in valovi. To bi bila osnova za ureditev dodatnih pomolov (1-3) ob mestnem pristanišču in Semedelski cesti. Preostali del ob Semedelski cesti pa mora biti namenjen vsebinam za sprostitev in turizem (kot npr. vodni športi, plaža ipd.).


POBUDA 1 – Koprski pomol javne sanitarije (drugič)

 

V okviru 14. redne seje (3.9.20) smo podali pobudo »Na koprskem pomolu zadnja dva meseca obratuje ribiška gastronomska prikolica Folpo. Gre za ribiški projekt pod okriljem LAS-a Istre, ki je sofinanciran s strani EU. Gastronomska ponudba je zelo dobro sprejeta tako med turisti kot med občani Mestne občine Koper. Glede na množičen obisk tovrstne ponudbe v Kopru se je pojavil manjši problem, in sicer pomanjkanje javnih sanitarij. Gostje navedene prikolice namreč nimajo možnosti opraviti manjšo oz. večjo potrebo v neposredni bližini. Podajamo pobudo, da se na koprskem pomolu vzpostavijo javne sanitarije, ki naj bodo prilagojene tudi za funkcionalno ovirane osebe.«

V okviru 15. redne seje smo prejeli odgovor: »Gre za začasno uporabo javne površine na tej lokaciji in ne za gostinski objekt, ki bi imel trajno lokacijo. V neposredni bližini so sanitarije na mestnem kopališču.«.

Z navedenim odgovorom nismo zadovoljni, saj ne rešuje problematike tega območja. Namreč dejstvo je, da nekateri ljudje opravijo malo potrebo v neposredni bližini, kar je iz higienskega vidika precej sporno. Očitno ponujena rešitev uporabe sanitarij na mestnem kopališču ni priročna. Glede na to, da so potencialni uporabniki sanitarij tako gostje ribiške gastronomske prikolice kakor lastniki oz. uporabniki plovil privezanih na pomol, je smiselno na tej lokaciji vzpostaviti javne sanitarije, ki naj bodo prilagojene tudi za funkcionalno ovirano osebe. Začasna rešitev je lahko tudi postavitev mobilnih sanitarij.

 

POBUDA 2 – Za prepoved oglaševanja političnih strank in kandidatov za volitve v poslovnih prostorih MOK in JSS MOK

Mestna občina Koper oddaja poslovne prostore v najem za določeni ali nedoločeni čas. Nekateri poslovni prostori so na bolj drugi na manj markantnih lokacijah. Po nam dostopnih podatkih poslovne prostore ni možno oddati v podnajem brez predhodnega soglasja lastnika (občine). Ker ne poznamo vsebine najemnih pogodb, nimamo podatka ali lahko najemniki poslovnih prostorov svoje izložbe oddajo oz. namenijo oglaševanju tretjih oseb? Naša pobuda je usmerjena v prepoved oglaševanja političnih strank, kandidatk in kandidatov za katerekoli volitve v prostorih katere lastnik je Mestna občina Koper. Zavedati se moramo, da so najemniki poslovnih prostorov postavljeni v precej neroden položaj v kolikor se nanj obrnejo kandidati, ki nastopajo na volitvah. Predvsem so v neugodnem položaju kadar so tej kandidati za župana ali občinski svet Mestne občine Koper. Pojavi se strah, da v kolikor kandidatu ne ustrežejo znajo imeti po volitvah težave v kolikor je ta oseba oz. stranka izvoljena. Smatramo, da javni poslovni prostori bi morali imeti prepoved oglaševanja kandidatk in kandidatov, ki nastopajo na volitvah kakor tudi političnih strank. S tem jim lastnik (občina) omogoči ne-obremenjujoče poslovanje oz. se lahko posvetijo svoji dejavnosti brez političnega vmešavanja.

 

Podajamo pobudo, da se to uredi v Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v najem (št. K3611-6/2003) z dne, 10 februar 2003, in sicer tako,

  • da se v 11. člen doda 5. odstavek z naslednjo vsebino: »Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora (v celoti ali delno) oz. najemodajalec ne more odobriti podnajem v kolikor bi se prostor (v celoti ali delno) uporabil za politične namene (kot npr. oglaševanje politične stranke, kandidatko ali kandidata za volitve ipd.);
  • da se v 20. člen doda 14. alineja z naslednjo vsebino: »če najemnik poslovni prostori (v celoti ali delno) oglašuje ali uporablja za: politične stranke, kandidatke ali kandidate za katerekoli volitve.

POBUDA 3 – Javni urbani sadovnjak in zeliščni vrt

 

Podajamo pobudo, da se v Mestni občini Koper s poudarkom na urbaniziranem oziroma primestnem območju najde več primernih zelenih površin, kjer bi se lahko vzpostavili ekološki javni urbani sadovnjaki in javni urbani zeliščni vrtovi s poudarkom na mediteranski hortikulturi. Kot možne lokacije predlagamo območje ob / pod mostom Piranske ceste (parc. št. 1415/2 1622/1 1622/2 1416/1 1416/2 vse k.o. Koper), območje med Badaševico in Cesto na Markovec (nasproti Agrarije Koper) – parc. št. 1537/1 k.o. Koper ter območje ob Krožni cesti na Markovcu (parc. št. 273/29 k.o. Semedela).

 

Tako ekološki javni sadovnjak kot javni zeliščni vrt sta odprta javno dostopna prostora, kjer lahko ljudje preživljajo prosti čas, se sproščajo, spoznavajo mediteransko sadje in zelišča, plodovi pa so na voljo občanom. Tovrstna vzpostavitev služi tudi kot promocija samooskrbe, ki postaja čedalje bolj pomembna v današnjih časih, hkrati pa v urbanih naseljih ohranja zelen kotičke narave. Poleg navedenega so navedeni prostori zelo primerni kot didaktično izobraževalni prostori predvsem za mlajše generacije, saj s svojo vsebino tvorijo učilnico v naravi predvsem v povezavi z aktualnimi  okoljskimi, prehranskimi in kmetijskimi vsebinami.

 

Ekološki javni sadovnjak kot javni zeliščni vrt lahko spodbudita civilno iniciativo in povezovanje občanov v skupno prizadevanje k ohranjanju zelenega mesta in v boju k omilitvi negativnih vplivov na podnebne spremembe. Kot ključni moment predlagamo, da se omenjene zelene površine zasadijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, ki so v javnih evidencah navedene na seznamu sort in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo ter seznamu rastlin, ki jim grozi genska erozija.

 

POBUDA 4 – Umiritev prometa v naselju Gažon

Cesta, ki poteka skozi vas Gažon je na določenih odsekih nevarna, saj nekateri vozniki ne spoštujejo hitrostne omejitve. Z željo, da se umiri promet oz. hitrost vozil zmanjša, podajamo pobudo da se ob vaškem domu (stara šola), preuredi cestišče. Poseg bi zajema postavitev manjšega 5m polkrožnega pločnika na cesti parc. št. 1304/1 k.o. Gažon ob objektu par. Št. *24/1 k.o. Gažon. Na to površino se postavi ustrezno cestno označbo in korito za rastline.

VPRAŠANJE 1 – vmesno poročilo ZMKTK

Naprošamo za vmesno vsebinsko (1-9) in finančno poročilo (1-9) Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Zaradi lažjega razumevanja podanih poročil, naj se priložijo še letni program dela in letni finančni načrt.