Občinski svet Mestne občine Koper je zasedal v četrtek, 28. maja 2020. Občinska svetnika iz vrst Oljke, Patrik Peroša in Vida Gračnar sta podala pet pobud

POBUDA št. 1:

Ankaranska cesta (parc. Št. 1570/150 k.o. 2605 Koper , ki leži med trgovskim centrom OBI/SPAR in kamionskim terminalom je v precej slabem stanju, na določenih odsekih nevarno za prevozna sredstva. Podajamo pobudo, da se nemudoma postavi ustrezno signalizacijo, ki opozarja na nevaren odsek zaradi poškodovanega cestišča in hkrati da se nemudoma prične s postopki sanacije. Cesta je precej prometna, zato je potrebna urgentna obravnava in sanacija vozišča zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu.

POBUDA št. 2:

Podajamo pobudo vezano na ublažitev finančnih posledic epidemije, s katerimi se soočajo razna društva in zveze, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper. Kulturna, športna, raziskovalna, izobraževalna, mladinska, veteranska, okoljska, zdravstvena, socialna, turistična, ljubiteljska in druga društva in zveze, ki delujejo na območju Mestne občine Koper se soočajo s težavami izvajanja njihovega programa. Omejitve delovanja določenih dejavnosti trajajo že dlje kot dva meseca, nekatere (prireditve, nastopi, tekmovanja itd.) se ne bodo izvajale niti v prihodnje. Društvom in zvezam bo to predstavljajo kar zajeten finančni primanjkljaj, ki tudi lahko ogrozi njihovo delovanje. To bi bilo porazno za področje družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper. Z željo, da se ublažijo finančne posledice društev in zvez, ki s svojim programom bogatijo naš prostor in čas, podajamo predlog, da se v okviru prihajajočega rebalansa zagotovijo nepovratna sredstva v višini 300.000 EUR, ki se vsem tem društvom in zvezam razdeli kot enkratna denarna pomoč na osnovi razpisa in po določenem »ključu«, ki lahko upošteva npr. število članov, višina letnega proračuna, letni program dela ipd. Ob upoštevanju podatka, da se približno 300 društev in zvez prijavlja na razpise pod okriljem urada družbenih dejavnosti Mestne občine Koper, bi bil povprečen znesek finančne pomoči približno 1.000 EUR na društvo oz. zvezo, pri čemer predlagamo razpon pomoči med 500 in 1.500 EUR glede na prej navedeni ključ.

 

 

POBUDA št. 3:

Druga pobuda se nanaša na prireditev Dneve kmetijstva v Slovenski Istri, ki se tradicionalno izvede v oktobru. Seznanjeni smo, da letos navedene prireditev ne bo. Tovrstna odločitev omogoča, da se opravi temeljita analiza tovrstnega dogodka in poišče ustrezne rešitve s katerimi se navedeno prireditev nadgradi v bolj prijazno razstavljavcem in obiskovalcem. V Oljki razmišljam, da je navedeno potrebno nadgraditi in sicer vidimo v večji čezmejni projekt, ki bi ga lahko poimenovali »Dnevi kmetijstva in ribištva Istre«. V projektu bi sodelovale vse občine na območju polotoka Istre (SLO, CRO in ITA), predstavili pa bi se izključno pridelovalci tega območja. Smiselno je, da bi prireditev krožila, pomeni da jo vsakič druga občina gosti. Tovrstno čezmejno regijsko sodelovanje bi imelo veliko pozitivnih učinkov na spoznavanje lokalne ponudbe kakor tudi okrepitvi povezovanja in sodelovanja na območju polotoka Istre. Ker gre za regijski projekt, je smiselno iskati finančno podporo iz evropskih sredstev.

 

POBUDA št. 4:

V Oljki podajamo pobudo, da se vzpostavi enosmerno cestno komunikacijo, in sicer iz Ferrarske ulice na Ankaransko cesto (cesta, ki gre mimo objekta »Koprska vrata« in eurospina do krožišča pri Harvey Norman in Dipo). Ugotavljamo, da v kolikor želijo vozniki iz smeri centra priti do trgovin (Dipo, Harvey Norman, Eurspin itd.) in bencinske postaje Petrol se morajo poslužiti precej prometnega krožišča pri McDonalds in Planet Koper ali pa oddaljene ceste / križišča pri poslovnem objektu »barka«, kar je nesmiselno tako iz prometnega kakor okoljskega vidika.

 

POBUDA št. 5:

Luška kapitanija se postopoma seli v novo stavbo med koprsko marino in Luko Koper. Stavba v kateri trenutno domuje Uprava RS za pomorstvo - kapitanija bo verjetno šla na dražbo, v kolikor ne bo dosežen kak drugi dogovor oz. sprejeta drugačna politična odločitev resornega ministrstva. Gre za izjemen objekt, ki je v registru nepremične kulturne dediščine (profana stavbna dediščina). Gre za klasicistično-baročno enonadstropno stavbo iz klesancev belega istrskega kamna, ki so jo zgradili v prvi četrtini 18. stoletja. Južno fasado krasi grb družine Grimani z letnico 1713. Navedeni objekt je izjemno markantnega videza na zelo vidni lokaciji. Objekt bi v prihodnje lahko gostil pomembno turistično in gastronomsko dejavnost, ki simbolizira Istro, Koper in njene prebivalce. V Oljki vidimo predvsem ribjo restavracijo z lokalno pridelano hrano z veliko teraso na bližnji ploščadi, kjer bi se lahko izvajala lokalni avtohtoni kulturni program. Svoje mesto lahko dobijo tudi druge vsebine, povezane z morjem, ribištvom ipd. Ker gre za dragoceni stavbni objekt, podajamo pobudo, da ga Mestna občina Koper pridobi v trajno last, bodisi z dogovorom z ministrstvom bodisi z odkupom na dražbi.