DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Podpiramo samostojno pokrajino Slovenska Istra
Istra
Torek, 20 avgust 2019

Septembra se pripravlja uradna predstavitev novega predloga o decentralizaciji oz. regionalizaciji Slovenije, že zdaj pa so znani nekateri njegovi glavni obrisi. Iz predloga tudi že jasno izhaja, kakšna naj bi bila podoba naše regije oz. pokrajine.

V stranki Oljka pozdravljamo vse korake, ki vodijo k uresni?itvi pokrajin kot pomembnega elementa lokalne samouprave. To je tudi eden temeljnih elementov našega politi?nega programa. Kot stranka, ki odraža življenje in želje ljudi v Slovenski Istri, se želimo dejavno vklju?iti v iskanje najboljših rešitev. Tudi zato, ker v trenutnem predlogu pokrajinske razdelitve vidimo kar nekaj pomanjkljivosti.

Slovensko Istro sedanji predlog vklju?uje v t.im. Primorsko-notranjsko pokrajino. Njen sedež naj bi bil v Kopru, sedež pokrajinskega sveta v Postojni, sedež sveta ob?in pa v Sežani.

V stranki Oljka se s tovrstno povezavo v nobenem primeru ne strinjamo. Problemati?no je seveda povezovanje z notranjsko regijo, s katero Istra nima veliko skupnega. Edina zgodovinska vez z notranjsko regijo je namre? Rapalska meja, kar pa je najbolj tragi?en trenutek v zgodovini zahodne Slovenije.

V stranki Oljka zato predlagamo, da se oblikuje samostojna – pokrajina Slovenska Istra. Slovenska Istra je zelo posebna pokrajina. Najprej zato, ker imamo tu morje. Ta nas opredeljuje podnebno, gospodarsko in kulturno-zgodovinsko. Podnebno zato, ker opredeljuje rastje in ljudski temperament. Tu so doma vino in oljke, rožmarin in sivka. Istra je sti?iš?e kultur in jezikov; zaznamovali sta jo Beneška republika s svojim svetovljanstvom in Avstro-ogrska monarhija s svojo strogostjo in redom, ?e naj ostanemo pri najpomembnejših. Prepletanje narodov in kultur v zgodovini nas je nau?ilo strpnosti in gostoljubja. Zato so Istrani ljudje, ki se zavedajo pomena druga?nosti in bogastva razli?nosti. Tudi zato je v Istri dvojezi?nost nekaj samoumevnega in dobrodošlega.

Iz tako uglašenega okolja raste tudi istrsko gospodarstvo. Morje nam daje zaposlitve, hrano in opredeljuje eno glavnih gospodarskih dejavnosti – turizem. V Istri smo že zgodaj razumeli, da turizem ni zgolj dirka za zaslužkom; Pomembno je, da gostje odhajajo iz Istre zadovoljni – le taki se potem radi vra?ajo. Turizem pa ni le morje, temve? prav tako podeželje. Trajnostni razvoj in skrb za okolje ponujata kvaliteto bivanja, ki temelji na lokalni samooskrbi, integraciji podeželja in bogatih virih turisti?ne ponudbe.

To je Istra – dežela bogate kulture, ki iz generacije v generacijo ohranja dragoceno tradicijo, znanje ter naravno in socialno dediš?ino svojega prostora.

Zakaj torej Istro potiskati proti notranjosti države in jo povezovati z Notranjsko regijo, s katero ima skupnega malo ali ni?. ?e s kom, naj se Istra poveže v pokrajino s Krasom in Brkini, s katerima nas povezujejo zgodovina, ki nas je tudi politi?no zaznamovala, gospodarstvo, ki v vseh treh obmo?jih teži k morju, in meje, ki so bile v?asih breme, a so nas prav zato nau?ile sožitja in strpnosti.

V stranki Oljka razumemo sedanji predlog regionalizacije kot grobo poseganje v Istro, kot jo dojemajo in živijo njeni prebivalci. Predlog je po naši oceni za Primorce celo ponižujo?, saj ga razumemo kot poskus razbijanja mo?ne in klene Primorske. Zato je za stranko Oljka sedanji predlog nesprejemljiv in se bomo proti njemu borili z vsemi svojimi mo?mi. Seveda bomo pri tem v prvi vrsti prisluhnili volji prebivalcev Istre. Prepri?ani pa smo, da bo med njimi obveljal vsaj eden od naših predlogov za regijo, torej pokrajina Slovenska Istra ali pokrajina Slovenska Istra, Kras in Brkini ali velika pokrajina Primorska.

Valter Krmac, predsednik

 
Vrnimo Kopru Koprsko no?
Koper
ÄŚetrtek, 08 avgust 2019

V koprskem lokalnem odboru stranke Oljka predlagajo, da se Kopru povrne blagovna znamka »Koprska no?«. ?eprav je bila letošnja osrednja prireditev mesta - Rumeno-modre no?i, uspešna in odmevna, ji po oceni lokalnega odbora manjka duša, tisti žar, ki ga premoreta Koper in njegovo prebivalstvo.

»Vsi dobro poznamo zaplet v zvezi z imenom prireditve »Koprska no?«. Najprej je ime leta 2001 zaš?itilo Turisti?no društvo Koper, kasneje, leta 2014 pa ga je prevzelo podjetje Parametrik d.o.o. v lasti Aleša Vilerja. Aleš Viler je glasbenik in poslovnež, pred kratkim je na obmo?ju nekdanjega Kemiplasa odprl koncertno prizoriš?e Music park Dekani – Bivje. Verjamem, da bo kot doma?in ?util pripadnost do svojega kraja in bo Mestni ob?ini Koper vrnil ime.« pravi Vida Gra?nar, predsednica Lokalnega odbora Koper.

Kar zadeva same prireditev, Gra?narjeva ocenjuje, da bi se morali vanjo aktivneje vklju?evati bistveno ve?je število doma?ih izvajalcev, tako kot ustvarjalci in izvajalci programa kot ponudniki gostinskih in drugih storitev. »Z ve?jim deležem lokalnih, istrskih ponudnikov storitev bi dogodku dodali tistega duha, ki ga z leti postopoma izgublja, obiskovalcem pa prikazali vse bogastvo našega kraja, od gastronomske in enološke ponudbe do pestrega športnega, kulturnega in zabavnega programa za vse generacije kakor tudi tradicionalno nedeljsko tombolo.« meni Gra?narjeva.

Vra?anje tradicije Kopru pomeni bogatenje njegove podobe in prenašanje njegovih vrednot na številne obiskovalce, ki se te prireditve udeležujejo od blizu in dale?. V koprskem lokalnem odboru stranke Oljka so zato prepri?ani, da bi k temu prispevala tudi vrnitev imena Koprska no?. Ob?inska svetnica Mestne ob?ine Koper, Vida Gra?nar bo v okviru naslednje seje ob?inskega sveta tudi formalno podala predlog, da ob?ina pristopi k postopku pridobitve blagovne znamke »Koprska no?«.

 Vida Gra?nar, predsednica

Lokalni odbor Koper

 
Istra
Sreda, 03 julij 2019

Železniška nesre?a pri Hrastovljah, v kateri je v zemljo iztekla neznana koli?ina kerozina, je rde?i alarm za vse odgovorne v državi, od predsednika vlade in pristojnih ministrov. Izlitje kerozina na vodovarstvenem obmo?ju namre? grozi, da bo Slovenska Istra, ki se napaja iz Rižanskega vodovoda, ostala brez pitne vode. To pa predstavlja neposredno grožnjo za 90 tiso? doma?inov.

V stranki Oljka že leta opozarjamo na problematiko pitne vode v Istri. Naša regija je edina v Sloveniji, ki razpolaga z enim samim vodnim virom in še ta ne zadovoljuje vseh njenih potreb. Še ve?jo nevarnost predstavlja odslužena železniška proga Diva?a-Koper, ki ne ogroža le naravnega okolja in doma?inov ob progi, temve? – kot se je ob sedanji ekološki katastrofi jasno pokazalo – celo pitno vodo!

V stranki Oljka smo globoko zaskrbljeni nad mla?nim odzivom države s predsednikom vlade Marjanom Šarcem na ?elu. Glede na razsežnost katastrofe bi bilo najmanj, kar bi lahko pri?akovali, prepoved prevoza nevarnih tovorov po progi Diva?a-Koper. A tega od nikogar, ki bi to lahko storil, še nismo slišali. Kot da bi bili gospodarski interesi postavljeni pred varnost, zdravje in potrebe državljanov! In vendar je pravica do ?iste in zdrave pitne vode zapisana v našo ustavo, gre torej za elementarno ?lovekovo pravico.

V stranki Oljka zato pozivamo vodstvi Luke Koper in Slovenske železnice ter vse pristojne na ministrstvih s premierom Šarcem na ?elu, da TAKOJ prepovedo prevoz nevarnih snovi na že davno dotrajani železniški progi Diva?a-Koper.

Obenem zahtevamo, da pristojno ministrstvo nemudoma zagotovi finan?na sredstva za izgradnjo alternativnega vodnega vira rižanskemu. Samo tako bo Istra dobila to, kar že imajo drugi deli Slovenije in ji po ustavi tudi pripada.
 
Javni pozivi ministrici za infrastrukturo glede drugega tira
Koper
Sreda, 20 marec 2019

Gradnja drugega tira Koper-Diva?a še naprej buri duhove, in sicer predvsem zaradi dvomov glede dvotirnosti nove proge ter še nejasnih in nedore?enih virov financiranja.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek sicer zatrjuje, da bo nova proga Koper-Diva?a dvotirna, ni pa jasno, kdaj naj bi se to zgodilo. Sedanji projekt namre? predvideva gradnjo nove enotirne proge in pove?anje servisnih cevi v treh najve?jih predorih, in prav slednje naj bi bilo zagotovilo, da bomo neko?, nejasno kdaj sicer, do?akali novo dvotirno progo Koper-Diva?a.

Prebivalci Kraškega roba, ki jih izgradnja dvotirne proge najbolj neposredno zadeva, so razo?arani. Tudi v poro?ilu komisije za spremljanje gradnje drugega tira, ki jo je ustanovila MO Koper, je namre? razvidno, da je dvotirnost nove proge pod velikim vprašajem, ukinitev stare pod Kraškim robom pa potisnjena v megleno prihodnost.

Še bolj problemati?en naj bi bil investicijski program gradnje drugega tira, ki ga je vlada januarja potrdila, še danes pa javnost nima vpogleda vanj. Iz kriti?nih opozoril, ki prihajajo iz opozicijskih vrst, združenj civilne družbe, a tudi nekaterih državnih institucij, kot so Fiskalni svet, Ra?unsko sodiš?e in Protikorupcijska komisija, pa je razbrati strah, da stoji finan?na konstrukcija na trhlih nogah in da bomo na koncu tako ali druga?e drugi tir v celoti pla?ali davkopla?evalci.

»V Oljki stranki Slovenske Istre podpiramo izgradnjo drugega tira – dvotirne proge. Podpiramo ga tudi iz stališ?a, da je potrebno zaš?ititi vodovarstveno obmo?je preko katerega sedaj poteka železniška povezava z Evropo. Kot je bilo že ve?krat omenjeno je vsaka nadaljnja uporaba starega tira lahko potencialna nevarnost za okolje. Ne smemo pozabiti na požare, ki nastanejo kot posledica zaviranja vlakov. Gradnja drugega tira in oprema naj bo taka, da bo dovoljevala ve?je hitrosti (250-300 km/h). Res bo nekoliko dražja, vendar ob dejstvu da se mobilnost v razvitem svetu usmerja na železnico, je upravi?ena, razvojno in ekološko usmerjena. Gospodarna gradnja je tista, ki je projecirana za prihodnost in ne na sedanjost.« pravi Valter Krmac, predsednik Oljke.

Ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek pozivamo, da ?im prej predstavi investicijski program in jasno odgovori na dileme in dvome, ki so se razširili v javnosti. Pri?akujemo tudi jasen odgovor na vprašanje, kdaj bo zgrajen še drugi tir na novi trasi in s tem dokon?no ukinjena stara proga Koper-Diva?a.

 
Za enakopravno Evropo VSEH narodov
Istra
ÄŚetrtek, 14 marec 2019

Glavna tema letošnje generalne skupš?ine Evropske svobodne zveze (EFA – European Free Alliance, od 7. do 9. marca), katere polnopravna ?lanica je od letos tudi Oljka, so bile majske evropske volitve. Na generalni skupš?ini je bilo sprejetih 13 pobud in sedem deklaracij, najpomembnejša razprava pa se je vrtela okoli izstopa Velike Britanije iz Evropske unije (EU).

Za evropske regionalne stranke, združene v EFA bodo letošnje volitve že devete po vrsti, prvi? pa so se v Zvezi odlo?ili za skupnega nosilca liste. To bo Oriol Junqueras, nekdanji katalonski podpredsednik, ki mu skupaj z drugimi ?lani nekdanje katalonske vlade sodijo zaradi poskusa odcepitve Katalonije od Španije in upora zoper osrednjo oblast. Odlo?itev o skupnem kandidatu je bila na neki na?in pri?akovana, saj je primer spodletelega poskusa katalonske osamosvojitve mo?no pretresel podobo Evrope, ki naj bi zagotavljala svobodo in pravico do samoodlo?be vsakemu narodu, tudi manjšinskemu.

Geslo letošnje predvolilne kampanje ?lanic EFA je »Zgradimo Evropo VSEH narodov« in odseva dogajanje v Evropi, ki ne gre v smeri ve?je demokratizacije in enakopravnosti narodov in regij, temve? prav nasprotno. Zaznati je prebujanje nestrpnosti, trdo roko globoke države in njenih represivnih organov, kar pa je najhuje, evropske institucije ostajajo ob o?itnih kršitvah pravic narodov in s tem ?lovekovih pravic povsem neodzivne. Vse ve? visokih funkcionarjev v evropskih institucijah se namre? raje zavzema za »nacionalne interese« držav ?lanic kot pa za temeljne vrednote in pravice njenih državljanov.

Druga klju?na tema skupš?ine je bilo vprašanje izstopa Velike Britanije iz EU. Za EFA je usoda brexita klju?nega pomena ne le zaradi kaoti?nosti samega dogajanja in številnih neznank, povezanih z izstopom, temve? predvsem zaradi tamkajšnjih manjšinskih narodov. EFA mo?no podpira vse štiri britanske proevropske stranke v njihovem boju za pravice prebivalcev Škotske, Wallesa, Cornwalla in Yorkshira. Te pa so že napovedale, da se tudi ob morebitnem izstopu Velike Britanije iz EU ne bodo odpovedale ?lanstvu v EFA. Zavedajo se, da živimo v burnih ?asih velikih sprememb in da je podpora Zveze njihovemu boju preve? dragocena, da bi se ji odpovedali. Poleg tega so negotovi ?asi, ki naplavljajo najrazli?nejše populiste ter sproš?ajo nestrpnost in agresivnost, za regionalne stranke lahko tudi priložnost. In povezane so lahko bistveno mo?nejše.

Na generalni skupš?ini Zveze, ki združuje 46 regionalnih strank ter deluje v 19 državah Evropske unije in dveh zunaj nje, je bilo izvoljeno novo vodstvo. Nova predsednica je Lorena Lopez de Lacalle iz Baskije, v 13-?lanskem vodstvu pa je šest žensk, kar je najve?ji delež žena v vodstvu Zveze doslej.

 
VeÄŤ ÄŤlankov...
<< Začetek < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

.