DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Statut

Preambula

Po dolgoletni tradicionalni obdelavi oljka izgublja na rodnosti. Zato je potreben korenit rez, ki jo pomladi in osveži. Nato pa je čas za vzgojo z veliko mero strpnosti, ljubezni, občutka in posluha do nje same in okolja, v katerem raste. Predvsem pa v spoštovanju vrednot, ki jih oljka, to starodavno drevo, nosi v svoji simboliki.

OLJKA

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime stranke je Oljka (v nadaljevanju Oljka).

Oljka deluje na območju Slovenske Istre in Krasa – »vse tja, do koder Oljka raste« oziroma na področju celotne Primorske. V kolikor se izkaže interes ali potreba, lahko tudi širše, na celotnem območju Slovenije.

Oljka sodeluje in se povezuje s sorodnimi političnimi strankami, listami, združenji, gibanji in drugimi skupinami v Sloveniji, zamejstvu, Evropi in po svetu.

Oljka je pravna oseba. Sedež Oljke je v Kopru.

2. člen

Oljka ima znak in žig. Znak in žig sta enaka, in sicer:
oljka_znak

Znak stranke je sestavljen iz dveh delov: slikovni in črkovni del. Črkovni del je napis OLJKA v rumeni barvi (procesne vrednosti: C0 M0 Y100 K0), sestavljen iz modificiranih črk, ki temeljijo na tipografiji Gill Sans MT Extra Bold. Slikovni del je ovalne oblike v temno zeleni barvi (procesne vrednosti: C90 M35 Y100 K30), ki služi kot podlaga napisu.

3. člen

Oljka je organizirana praviloma po teritorialnem načelu v:

 • v lokalne, mestne oziroma pokrajinske odbore, ki zajemajo območje ene občine ali mesta,
 • v območne in krajevne (vaške) oziroma četrtne odbore, ki praviloma zajemajo del ene občine.

Oljka je lahko organizirana po generacijskem, strokovnem in interesnem principu.

Oljka ima lahko podmladek in seniorski klub.

4. člen

Oljko predstavlja v javnosti predsednica/predsednik (v nadaljevanju: predsednik), v njegovi odsotnosti pa podpredsednica/podpredsednik (v nadaljevanju: podpredsednik), katerega pooblasti predsednik.

Oljko zastopa v pravnem prometu generalni sekretar Oljke.

II. ČLANSTVO

5. člen

Članica oziroma član Oljke (v nadaljevanju: član) je lahko vsaka državljanka oziroma vsak državljan (v nadaljevanju: državljan) Republike Slovenije, ki sprejema program in statut Oljke ter, v kolikor je to predvideno in sprejeto na kongresu Oljke, redno plačuje članarino.

Član Oljke je lahko tudi državljan države članice Evropske unije v okvirih kot je to določeno z zakonom in pod pogoji iz prejšnjega odstavka.

Stranka vodi register članov.

A. ČASTNI ČLAN

6. člen

Oljka ima tudi častne člane s pravicami sodelovati v delu in aktivnostih Oljke in biti obveščen o delu Oljke.

Častni član je lahko oseba, ki:

 • ima velike zasluge za razvoj Oljke,
 • uživa ugled v okolju v katerem prebiva ali deluje,
 • ga predlaga organ Oljke.

Častni član Oljke lahko postane tudi tuj državljan.

O častnih članih Oljke je vodena posebna evidenca. Častno članstvo podeljuje in odvzema kongres Oljke. Predlog lahko podajo vsi organi Oljke.

7. člen

Z lastnoročnim podpisom na ustrezni obrazec (pristopna izjava) postane podpisnik član Oljke.

Pristopna izjava je enotna. Obliko pristopne izjave predpiše izvršni odbor Oljke. Članstvo nastane z vpisom v register članstva in je individualno. Vpis v register se opravi na podlagi izročene/prejete pristopne izjave in, v kolikor je to predvideno in sprejeto na kongresu Oljke, potrdilom plačane članarine.

Pristopna izjava se šteje za izročeno, če jo podpisnik izroči predstavniku kateregakoli organa Oljke ali jo pošlje po pošti na sedež Oljke. Kot potrdilo o članstvu se lahko članu izda ustrezno člansko izkaznico. Obliko članske izkaznice opredeli izvršni odbor stranke s posebnim pravilnikom.

Podatki, pridobljeni s pristopno izjavo, se uporabljajo izključno za potrebe Oljke in v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

B. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANA

8. člen

Član Oljke ima pravico, da:

 • oblikuje, sooblikuje in uresničuje program in politiko Oljke,
 • deluje v Oljki in njenih organih,
 • voli in je voljen v organe Oljke,
 • kandidira na strankinih listah za volitve,
 • se v svojem javnem delovanju sklicuje na program in stališča Oljke,
 • je obveščen o dejavnostih Oljke in strankinih poslank in poslancev,
 • daje vsem organom Oljke predloge ter postavlja vprašanja s pravico, da dobi odgovore,
 • izstopi iz Oljke (s podpisom obrazca določenega s strani vodstva Oljke),
 • odstopi z voljene in imenovane funkcije in
 • zagotavlja in uživa strankino solidarnost.

Član Oljke ima dolžnost, da:

 • s svojim ravnanjem uveljavlja temeljne strankine vrednote in s tem krepi njen ugled,
 • se ravna po programu in statutu Oljke in ju aktivno uresničuje,
 • izvaja naloge, ki jih je osebno prevzel v okviru delovanja Oljke in o tem poroča pristojnim organom Oljke,
 • program, statut, pravilniki in drugi splošni akti Oljke zavezujejo vsakega člana in
 • plačuje članarino, v kolikor je to predvideno in sprejeto na kongresu Oljki.

Voljeni in imenovani člani Oljke so odgovorni organom, ki so jih imenovali.

9. člen

Članstvo v Oljki preneha z izstopom, izbrisom ali z izključitvijo.

Člana Oljke se izključi, če huje krši statut in deluje v nasprotju s programom in sprejeto politiko Oljke.

Pobudo za uvedbo postopka za ugotavljanje odgovornosti iz prejšnjega odstavka lahko poda vsak član Oljke in njeni organi. Postopek za ugotavljanje odgovornosti se vodi na podlagi pravilnika, ki ga sprejme izvršni odbor Oljke. O pritožbah odloča izvršni odbor Oljke.

Proti sklepu o izključitvi lahko prizadeti član v osmih dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na kongres Oljke, ki o tem odloča dokončno.

V primeru razrešitve nosilke ali nosilca funkcije imenuje izvršni odbor za čas do izvolitve nove nosilke ali nosilca vršilko ali vršilca dolžnosti funkcije za dobo največ šest mesecev.

III. ORGANI OLJKE

10. člen

Organi Oljke so:

 • kongres,
 • izvršni odbor,
 • predsednik,
 • podpredsedniki,
 • generalni sekretar,
 • nadzorni odbor,
 • odbori in forumi ter
 • lokalni, mestni in pokrajinski odbori

A. KONGRES

11. člen

Kongres Oljke je njen najvišji organ.

Pristojnosti kongresa so:

 • določanje političnih in drugih usmeritev Oljke,
 • sprejemanje in spreminjanje statuta Oljke,
 • sprejemanje programa, drugih programskih dokumentov in poslovnika kongresa,
 • odločanje o prenehanju Oljke, spojitvi z drugimi strankami, pripojitvi k drugi stranki ali razdružitvi Oljke,
 • odločanje o pritožbah in ugovorih na odločitve organov Oljke,
 • odloča o članarini in njeni višini,
 • volitve, imenovanje in razrešitev predsednika in podpredsednika Oljke, članov izvršnega in nadzornega odbora,
 • imenovanje in razreševanje generalnega sekretarja oziroma generalne sekretarke (v nadaljevanju: generalnega sekretarja) in
 • opravljanje drugih nalog, določenih s tem statutom.

Kongres sklicuje predsednik Oljke v skladu s potrebami in razmerami v stranki na svojo pobudo ali na zahtevo najmanj ene tretjine (1/3) članov Oljke ali dveh tretjin (2/3) članov izvršnega odbora ali nadzornega odbora. Obvezno pa ga skliče 60 dni pred iztekom mandata izvršnega odbora Oljke. Podrobnejše delovanje kongresa se lahko uredi s poslovnikom kongresa.

Člani kongresa so vsi člani Oljke. Kongres je sklepčen, če je prisotnih vsaj 1/3 vseh članov Oljke. V kolikor ni prisotno zadostno število članov se pričetek kongresa prestavi za 30 minut. Po preteku tega časa zadostuje za sklepčnost prisotnost vsaj 5 odstotkov celotnega članstva.

B. IZVRŠNI ODBOR

12. člen

Izvršni odbor šteje najmanj 7 oz. največ 9 članov Oljke, od tega je predsednik Oljke tudi predsednik izvršnega odbora.

Izvršni odbor sestavljajo (z glasovno pravico):

 • predsednik Oljke,
 • najmanj 1 oz. največ 3 podpredsedniki Oljke,
 • 5 članov, imenovanih s strani kongresa,
 • predsedniki lokalnih, mestnih in pokrajinskih odborov,
 • predsednik podmladka,
 • predsednik seniorskega kluba,
 • generalni sekretar (nima glasovne pravice),
 • predsedniki odborov (nimajo glasovne pravice),
 • predsedniki forumov (nimajo glasovne pravice).

Na seje izvršnega odbora se redno vabi tudi predsednika nadzornega odbora in generalnega sekretarja. Izvršni odbor Oljke se sestane najmanj štirikrat letno oziroma po potrebi.

Predsednik izvršnega odbora vodi seje, skrbi za njihovo pripravo ter za izvrševanje sklepov kongresa in predstavlja izvršni odbor v javnosti. Izvršni odbor skliče predsednik izvršnega odbora na lastno pobudo, na zahtevo kateregakoli člana izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora. Prvo sejo izvršnega odbora po kongresu skliče predsednik izvršnega odbora najkasneje v 60 dneh po kongresu.

Član izvršnega odbora se je v primeru odsotnosti s seje dolžan pisno oziroma v elektronski obliki opravičiti najmanj dan pred sejo. Članu izvršnega odbora, ki se dvakrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži seje izvršnega odbora niti zanjo ne zagotovi pooblaščenega predstavnika, preneha mandat v izvršnem odboru in z njim povezana funkcija v stranki.

Izvršni odbor je sklepčen in lahko veljavno odloča, kadar je prisotna večina njegovih članov, ki imajo glasovno pravico. Pravila o delu lahko podrobneje določa poslovnik o delu izvršnega odbora, ki ga z dvotretjinsko večino navzočih članov sprejema in spreminja izvršni odbor.

13. člen

Pristojnosti izvršnega odbora:

 • vodi stranko,
 • imenujejo člane odborov in forumov,
 • nadzira in koordinira delo lokalnih, mestnih in pokrajinskih odborov ter ostalih odborov in forumov,
 • spremlja izvajanje sklepov organov Oljke,
 • sklepa o oblikovanju koalicij z drugimi strankami,
 • pripravlja predlog spremembe in dopolnitve programa ter statuta Oljke,
 • predlaga kongresu višino članarine Oljke,
 • sprejema letni finančni načrt,
 • potrjuje letni obračun,
 • določa delitveno razmerje finančnih sredstev med lokalnimi, mestnimi in pokrajinskimi odbori in organi,
 • rešuje vloge, naslovljene na izvršni odbor ali stranko,
 • uresničuje program Oljke,
 • organizira in izvaja dejavnosti Oljke,
 • določi znak in pečat,
 • obravnava in zavzema stališča do pobud, predlogov, mnenj in pritožb, ki so naslovljeni na izvršilni odbor,
 • obravnava in zavzema politična stališča do aktualnega dogajanja v družbi,
 • potrjuje in sooblikuje predloge lokalnih, mestnih in pokrajinskih odborov kandidatk/kandidatov in kandidatnih list za organe lokalnih skupnosti in oblikuje predloge kandidatur oziroma kandidatnih list za funkcije v organih pokrajine,
 • določa volilne taktike in strategije Oljke pred volitvami,
 • ustanavlja podjetja in izdaja glasila, revije ter druge publikacije v skladu z veljavno zakonodajo,
 • predlaga kongresu kandidate za organe Oljke,
 • sprejema pravilnike in določa druga pravila za delo Oljke,
 • pooblašča člane organov in posameznike za opravila v imenu Oljke in
 • opravlja druge zadeve, določene s tem statutom ali sklepom kongresa.

C. PREDSEDNIK

14. člen

Predsednik Oljke oz. izvršnega odbora:

 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
 • izvršuje sklepe izvršnega odbora in drugih organov,
 • predstavlja stranko v javnosti,
 • podpisuje akte, ki jih sprejema izvršni odbor,
 • poroča kongresu o svojem delu in o delu izvršnega odbora in
 • opravlja druge naloge po pooblastilu kongresa.

Predsednik Oljke lahko svoja pooblastila za čas svoje odsotnosti prenese na podpredsednika, generalnega sekretarja Oljke ali druge člane izvršnega odbora. Če tega iz objektivnih razlogov ni zmožen storiti, lahko to stori v njegovem imenu izvršni odbor Oljke.

D. PODPREDSEDNIK

15. člen

V Izvršni odbor Oljke je lahko imenovan najmanj 1 oz. največ 3 podpredsedniki.

Eden od podpredsednikov Oljke opravlja, na podlagi pooblastila predsednika v času njegove odsotnosti oziroma začasne nezmožnosti, funkcijo predsednika. Podpredsedniki opravljajo druge naloge, po sklepu izvršnega odbora oziroma predsednika.

E. GENERALNI SEKRETAR

16. člen

Generalni sekretar Oljke:

 • zastopa stranko v pravnih razmerjih in je zakoniti zastopnik stranke,
 • je odgovoren za materialno in finančno poslovanje Oljke, razen če ni v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju Oljke drugače določeno,
 • je predpostavljena oseba zaposlenim v organih Oljke na vseh ravneh organizacije in odloča o pravicah ter obveznostih iz delovnega razmerja,
 • je odgovoren za pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi Oljke,
 • pripravlja letni finančni načrt in poročilo,
 • skrbi za pretok informacij in usklajeno delovanje med organi Oljke,
 • za posamezne naloge lahko v dogovoru s predsednikom pooblasti tudi druge ljudi in
 • opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po tem statutu ali sklepa o pristojnostih organov Oljke.

F. NADZORNI ODBOR

17. člen

Člane nadzornega odbora Oljke izvoli kongres Oljke. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, ki ga iz svojih vrst izvoli nadzorni odbor. Predsednik je sejo dolžan sklicati na zahtevo predsednika Oljke, izvršnega odbora Oljke in članov nadzornega odbora v največ tridesetih dneh po prejeti zahtevi. Pred izvolitvijo predsednika skliče sejo nadzornega odbora predsednik Oljke.

Nadzorni odbor:

 • spremlja in nadzoruje delo organov Oljke,
 • opozarja in zahteva odpravo napak in nedoslednosti pri delu organov Oljke glede na program, statut, pravilnike, poslovnike in druga pravila oziroma akte Oljke,
 • preverja skladnost vseh aktov Oljke, odborov in forumov Oljke, s statutom Oljke in odreja razveljavitev neskladnih določil oziroma sklepov,
 • nadzira finančno in materialno poslovanje Oljke, opozarja na nepravilnosti in zahteva odpravo le-teh,
 • seznanja s svojimi sklepi člane in organe Oljke, ki jih ti sklepi prizadevajo,
 • o svojem delu poroča kongresu in
 • opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz tega statuta.

Če organ Oljke, na katerega je bila naslovljena zahteva nadzornega odbora za odpravo napak, nepravilnosti, neskladij ali nedoslednosti, te zahteve ne upošteva, odloči o spornem vprašanju kongres Oljke, katerega sklep je obvezujoč.
Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo z opravljanjem katere koli druge izvoljene funkcije v stranki. Član nadzornega odbora ne more soodločati o zadevi, v katero je sam vpleten.
Seje nadzornega odbora so najmanj enkrat letno oziroma po potrebi.

Za svoje delo lahko nadzorni odbor sprejme poslovnik o delu.

G. ODBORI IN FORUMI

18. člen

Odbore Oljke določi izvršni odbor Oljke ter imenuje njihove člane in predsednika. Število odborov se formira glede na potrebe. Naloga odborov je priprava strokovnih stališč in oblikovanje predlogov za odločanje izvršnega odbora. Odbori se sestajajo po potrebi.

Za obravnavo vprašanj s področja dela več odborov in kompleksnega področja, ki je za stranko programsko posebno pomembno, se lahko ustanovi ali skliče forum. Forum je lahko stalen ali občasen. Forum deluj kot povezovalni člen med stranko, strokovno javnostjo, interesnimi skupinami in civilno družbo. Forum deluje avtonomno, vendar ne sme delovati v nasprotju s statutom in političnim programom Oljke. Forum se lahko mednarodno povezuje. Stalni forum ustanovi izvršni odbor Oljke ter določi njegove člane in predsednika. Občasni forum skliče izvršni odbor Oljke ter določi njegovo sestavo, predsedujočega foruma ter vprašanja, ki naj jih forum obravnava.

Predsednik odbora ali foruma sodeluje na seji izvršnega odbora, vendar nima glasovne pravice.

H. LOKALNI, MESTNI IN POKRAJINSKI ODBORI

19. člen

Oljka ima lahko tudi lokalne, mestne in pokrajinske odbore (v nadaljevanju: lokalni odbori). Lokalne odbore ustanovi izvršni odbor po potrebi. Lokalni odbor ima predsednika in štiri člane, ki tvorijo izvršni odbor lokalnega odbora.

Lokalni odbori imajo lastno finančno in materialno poslovanje v okviru dela računa s katerim razpolagajo, in v okviru pooblastil, ki jih določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju Oljke. Predsedniki lokalnih odborov so pooblaščeni za finančno in materialno poslovanje lokalnih odborov v okviru finančnega načrta, sprejetega za lokalni odbor.

Predsedniki lokalnih odborov so tudi člani izvršnega odbora Oljke. Člani lokalnih odborov se sestajajo najmanj enkrat letno oziroma po potrebi na zboru, kjer izvolijo predsednika lokalnega odbora in člane izvršnega odbora lokalnega odbora. Mandat članov izvršnega odbora lokalnega odbora je štiri leta. Pristojnosti izvršnega odbora lokalnega odbora določi izvršni odbor Oljke v aktu o ustanovitvi oziroma v drugem aktu.

Mestni odbori se ustanavljajo po potrebi. O njihovi ustanovitvi določa izvršni odbor Oljke.

Pokrajinski odbori Oljke so namenjeni usklajenemu delovanju lokalnih oziroma mestnih odborov Oljke na območju pokrajine. Pokrajinske odbore se ustanovi za območje pokrajine. Odbor je konstituiran, ko sprejme pravila o delovanju pokrajinskega odbora in izvoli predsednika.

IV. KANDIDIRANJE IN VOLILNA PRAVILA OLJKE

20. člen

Kandidatka oziroma kandidat (v nadaljevanju: kandidat) Oljke je lahko vsaka polnoletna državljanka oziroma polnoletni državljan Republike Slovenije, ki ima pasivno in aktivno volilno pravico v skladu z zakonom.

Postopek določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list za državnozborske volitve, volitve v državni svet, volitve predsednika republike, volitve v občinske, mestne in pokrajinske svete ter volitve županj in županov opredeli poseben pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor Oljke.

Pri predlaganju in izboru kandidatov se enakopravno upoštevajo naslednja merila:

 • enakopravna zastopanost obeh spolov,
 • ugled in poznanost kandidata v določenem volilnem okraju in širše,
 • rezultati dosedanjega dela in prispevek k uresničevanju programa Oljke,
 • kandidatov javen pozitivni odnos do Oljke in
 • sposobnost za opravljanje funkcije.

Izvršni odbor Oljke naredi izbor in določi seznam kandidatov Oljke. Na seznamu je lahko največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli. Vsak kandidat Oljke mora pred uvrstitvijo na seznam kandidatov podpisati:
soglasje, da kandidira kot kandidat Oljke,
etični kodeks Oljke.

Kandidatne liste na vseh ravneh morajo zagotavljati enakopravno zastopanost spolov, razen če to onemogoča struktura članstva.

V. KANDIDIRANJE ZA FUNKCIJE V STRANKI, TRAJANJE IN PRENEHANJE MANDATA

21. člen

Volitve v organe Oljke so praviloma javne, imenovanja pa opravijo pristojni organi z javnim glasovanjem. Kandidatne liste za organe Oljke na vseh ravneh morajo zagotavljati enakopravno zastopanost spolov, razen če to onemogoča struktura članstva. Člani organov, individualni organi Oljke ter nosilke in nosilci drugih funkcij v stranki se volijo po opravljenem postopku evidentiranja in kandidiranja.
Postopke in merila za predlaganje in volitve članov organov, individualnih organov ter nosilk in nosilcev drugih funkcij določa pravilnik, ki ga po opravljeni razpravi med članstvom sprejme izvršni odbor.

Pri predlaganju kandidatov za funkcije v stranki se upoštevajo naslednja merila:

 • enakopravna zastopanost obeh spolov,
 • rezultati dosedanjega dela in prispevek k uresničevanju programa Oljke,
 • ugled kandidata v državi oziroma v okolju, v katerem kandidira za določeno funkcijo v stranki,
 • sposobnost za opravljanje funkcije,
 • možnosti kandidata za uspeh na splošnih volitvah v okolju, v katerem kandidira za določeno funkcijo v stranki in
 • ustrezna starostna, regijska in spolna zastopanost glede na strukturo članstva Oljke.

Mandat za vse voljene funkcije v stranki je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve, razen če je s tem statutom določeno drugače. Mandat se izteče s potekom štiriletnega roka, s prenehanjem članstva ali s sklepom pristojnega organa. Član organa Oljke ali nosilec drugih funkcij v stranki lahko odstopi. Njegova funkcija preneha, ko organ, v katerem nosilec funkcije deluje, prejme pisno izjavo o odstopu. V primeru odstopa nosilca predsedniške funkcije ali vršilca dolžnosti nosilca predsedniške funkcije določi organ, v katerem je ta nosilec deloval, vršilca dolžnosti njegove funkcije do izvolitve oziroma imenovanja novega nosilca te funkcije.

VI. ODLOČANJE

22. člen

Organi Oljke veljavno odločajo, če je na seji navzoča več kot polovica članov organa in je za sklep glasovalo več kot polovica navzočih oziroma drugače v kolikor je opredeljeno v tem statutu.

Organi Oljke lahko o internih strankinih zadevah odločajo tudi brez javnosti.

VII. INFORMIRANJE

23. člen

Oljka ima lastne oblike in načine informiranja. Ustanoviteljska in izdajateljska razmerja opredeli izvršni odbor Oljke s posebnim aktom.

VIII. KRŠITVE

24. člen

Ukrepi za kršitev statuta so:

 • razrešitev z voljene oziroma imenovane funkcije v stranki,
 • izključitev,
 • razpustitev organov lokalnega odbora.

25. člen

Odločitev o razpustitvi organov lokalnega odbora sprejme izvršni odbor Oljke. Organ lokalnega odbora je lahko razpuščen, če deluje v nasprotju s statutarnimi določbami in povzroča politično in materialno škodo. Lokalni odbor se lahko na sklep izvršnega odbora Oljke pritoži na kongres, ki odloča dokončno.

IX. JAVNOST DELA

26. člen

Oljka deluje javno. Organ Oljke lahko izjemoma zapre sejo za javnost, o čemer odloči z večino vseh svojih prisotnih članov.

Organi Oljke obveščajo javnost na javnih sejah, tiskovnih konferencah, s komunikeji, glasili, izjavami za javnost in ostalimi oblikami obveščanja javnosti.

X. FINANČNO POSLOVANJE

27. člen

Pri financiranju Oljke se neposredno uporabljajo določbe zakona o političnih strankah.

Oljka si materialna in finančna sredstva za delovanje zagotavlja iz državnega in občinskih proračunov, iz članarine svojih članov, dotacij, prostovoljnih prispevkov in daril posameznikov, podjetij in organizacij in drugih zakonitih virov.

Gospodarjenje Oljke podrobneje ureja pravilnik o finančnem poslovanju Oljke, ki ga sprejme izvršni odbor Oljke. V imenu Oljke s premoženjem Oljke upravlja izvršni odbor po načelu dobrega gospodarja.

28. člen

Oljka lahko zaradi pridobivanja dohodka ustanavlja podjetja, vlaga finančna sredstva v podjetja in je soudeležena pri dobičku podjetij v skladu z zakonom. O tem odloča izvršni odbor Oljke. Oljka lahko ustanavlja ali soustanavlja tudi občila, fundacije, društva in druge oblike združevanja v skladu z zakonom.

XI. PRENEHANJE DELOVANJA

29. člen

Oljka se lahko na pobudo dvotretjinske večine glasov članov izvršnega odbora pripoji, spoji ali razdruži le, če tako določi kongres Oljke z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov.

Oljka lahko preneha z delovanje samo, če tako določi kongres Oljke z dvotretjinsko večino glasov članov.

V primeru prenehanja delovanja Oljke premoženje in ustanoviteljske pravice preidejo na pravnega naslednika Oljke. Če tega ni, o tem odloči kongres Oljke ob sprejetju sklepa o prenehanju delovanja Oljke.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

Ne glede na določbe 2. alineje, 2. odstavka 11. člena lahko v postopku registracije Oljke, v primeru, da pristojni organ ministrstva naloži spremembe ali dopolnitve v skladu z veljavno zakonodajo, statut za ta primer spremeni oziroma dopolni izvršni odbor Oljke v obsegu kot to zahteva pristojni organ ministrstva.

XIII. VELJAVNOST STATUTA

31. člen

Statut Oljke je bil sprejet z dvotretjinsko večino navzočih ustanovnih članov Oljke na ustanovnem sestanku, ki je potekal 8. junija 2006 na sedežu stranke v Kopru, Ankaranska 5b. Statut začne veljati takoj.

Koper, 11. marca 2010

 
.