DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
V Oljki imamo VIZIJO razvoja občin v Slovenski Istri
V Oljki - stranki Slovenske Istre smo ugotovili, da moramo naš ohraniti v najboljšem sijaju za naše zanamce, zato zagovarjamo enotno regijo slovenske Istre. Samo tako se bodo lahko izvedli regijski projekti, ki so ključnega pomena. Ne le na področju komunalne in prometne infrastrukture, temveč tudi na področju gospodarstva, sociale, evropske politike, prometa, infrastrukture in na številnih drugih družbeno političnih področjih.
Da bi to dosegli, je potrebno veliko več od volilnega programa: jasna vizija razvoja posameznih občin in regije, ki smo jo v Oljki že dobro razvili. To je ljudem prijazna, okolju naklonjena, tehnološko napredna in samozadostna občina oz. regija. Le s povezovanjem in sodelovanjem vseh štirih občin, bomo lahko postali biser na zemljevidu sveta, ki ga bo vsak zemljan želel videti in v njem živeti.

LJUDEM PRIJAZNA OBČINA

 • 0% brezposelnost. Občinski programi aktivnega zaposlovanja, vključevanja občanov vseh starosti v javna dela, štipendiranje nadarjenih in socialno ogroženih posameznikov.

 • Urejeno poslovno okolje, ki bo spodbudilo gospodarsko rast: stavbne pravice namesto prodaj, delna oprostitev stavbnega nadomestila ali komunalnega prispevka, podpora zaposlovalcem, štipendiranje deficitarnih poklicev, stimulativni odlog plačila najemnine za občinske poslovne prostore. Dodatne garancijske in finančne sheme za podporo start-up podjetjem in podjetniškim talentom.

 • Razvoj trajnostnega turizma, ki gradi na avtentičnosti in vključuje tipično ponudbo lokalnih skupnosti, ki temelji na naravnih, kulturnih in zgodovinskih danostih kraja in ljudi.

 • Urejeni prostori za preživljanje prostega časa in rekreacijo aktivnih občanov.

 • Okolje in zgradbe brez arhitektonskih ovir in prijazni do gibalno oviranih oseb.

 • Dejavnosti, programi in infrastruktura, prilagojena upokojencem in njihovim potrebam.

 • Celovito urejanje problematike mirujočega prometa v mestu, primestnih in podeželskih središčih. Logistično smiselno umeščanje novih garažnih hiš.

 • Spodbujanje občanov k sodelovanju pri javnih zadevah, vključevanje stroke in krajevnih skupnosti pri pri razvojnih načrtih in pripravi letnih finančnih planov ter programov dela.

 • Programi in prostori, ki so namenjeni predvsem mladim in njihovim potrebam po zdravi zabavi. Več koncertnih prireditev, več specifičnih lokacij za sprostitev in zabavo.

 • Spodbujanje razvoja športnih, kulturnih in drugih družbenih dejavnosti, s finančnimi spodbudami društvom ter ustrezno vzdrževana infrastruktura.

 • Otroško igrišče / igrala v vsako vas. Varna in sodobna igrala, ki bodo najmlajše spodbujali h kreativni igri in raziskovanju. Varna igrala za otroke ob obali.

 • Jamstvena shema za najem kreditov za mlade družine, ki rešujejo stanovanjski problem.

COMUNE AMICHEVOLE

 • 0% di disoccupazione. Programmi comunali di attività, l'integrazione di cittadini di tutte le età in opere pubbliche, borse di studio per i giovani di talento e i cittadini economicamente svantaggiati.

 • Ambiente adatto alla crescita economica: diritto di locazione anziché vendita immobili, esenzione parziale di tasse sui beni immobili o rimborso contributo comunale, incentivi ai datori di lavoro, borse di studio per professioni deficitarie, differimento di due anni del pagamento dei canoni di locazione per i locali comunali. Garanzie aggiuntive e meccanismi finanziari per sostenere le imprese start-up e il talento imprenditoriale.

 • Sviluppo di un turismo sostenibile che si basa sulla genuinità e l'offerta di prodotti tipici della comunità locale, basata su realtà naturali, culturali e storiche del luogo.

 • Spazi adeguati alla ricreazione e per passare il tempo libero in modo attivo.

 • Ambiente e edifici senza barriere architettoniche, adatti specialmente per i portatori di handicap.

 • Attività, programmi e infrastrutture su misura per i pensionati e le loro esigenze.

 • Regolamentazione completa dei problemi di traffico nelle aree cittadine, suburbane e nei centri rurali. Ubicazione nuovi garage sulla base di studi logistici.

 • Incoraggiare i cittadini a partecipare agli affari pubblici e il loro coinvolgimento in tutte le decisioni che riguardano la comunità. Integrazione professionisti e comunità locali nella preparazione dei programmi di lavoro e piani finanziari annuali.

 • Programmi e strutture, che sono destinati principalmente ai giovani e alle loro esigenze di sano divertimento. Più concerti ed altri eventi, nuove sedi per il relax e il divertimento.

 • Promuovere lo sviluppo di attività sportive, culturali e altre attività sociali, incentivi finanziari alle associazioni, infrastrutture adeguate e ben mantenute.

 • Parco giochi per bambini / giochi in ogni villaggio. Giochi moderni e sicuri, che incoraggino i bambini al gioco creativo ed esplorativo. Parco giochi sicuro in riva al mare.

 • Fondo per l'accesso al credito per le giovani famiglie che acquistano la prima casa.

OKOLJU NAKLONJENA OBČINA

 • Ponovna uporaba, recikliranje in ločeno zbiranje odpadkov, podzemni ekološki otoki. Občina brez odpadkov, vključena v programe Zero Waste Slovenija.

 • Javni prevoz z električnimi avtobusi, spodbujanje uporabe okolju prijaznih vozil ali koles. Urejene in varne kolesarske steze in mirujoč promet.

 • Urejena komunalna infrastruktura, z vodo, kanalizacijo in javno razsvetljavo v vseh vaseh in zaselkih, kjer to še ni urejeno.

 • Uporaba okolju prijaznih materialov, infrastrukture in opreme v vseh javnih ustanovah in površinah, spodbujanje občanov k uporabi teh.

 • Prostorsko umeščanje in podpora gradnji energetsko varčnih objektov. Novo prostorsko urejanje izključno v skladu z istrsko krajino in kulturo.

 • Spodbujanje ekološke pridelave hrane in okolju prijazno upravljanje s kmetijskimi zemljišči.

 • Razvoj novih okolju prijaznih blagovnih znamk – Natura 2000.

 • Priprava in izvajanje celovite strategije trajnostnega razvoja Slovenske Istre.

 • Ribištvo se ohrani kot značilna dejavnost kraja, vendar v sožitju z morskim habitatom.

COMUNE AMBIENTALMENTE CONSAPEVOLE

 • Riutilizzo, riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti, isole ecologiche interrate. Comune senza sprechi, parte della rete Rifiuti Zero.

 • Trasporto pubblico con autobus elettrici, incentivi all'utilizzo dei veicoli ecologici o biciclette. Piste ciclabili e percorsi sicuri per i ciclisti, aree parcheggio attrezzate.

 • Infrastrutture comunali, acqua, reti fognarie e illuminazione stradale in tutti i paesi e frazioni carenti di tali infrastrutture.

 • Utilizzo di materiali ecocompatibili, infrastrutture e attrezzature in tutte le aree ed edifici pubblici, incentivi ai cittadini ad usarli.

 • Incentivi per la costruzione di edifici a risparmio energetico. Nuova pianificazione territoriale esclusivamente in conformità con il paesaggio e la cultura istriana. L'infrastruttura adeguata è un presupposto per lo sviluppo del turismo e dell'economia rurale.

 • Promuovere ed incentivare la produzione di alimenti biologici e la gestione ecologica dei terreni agricoli.

 • Sviluppo di nuovi marchi ecologici - aree Natura 2000.

 • Sviluppare e attuare una strategia globale per lo sviluppo sostenibile dell'Istria slovena.

 • La pesca mantenuta come attività caratteristica del luogo, ma in armonia con gli habitat marini.

SAMOZADOSTNA OBČINA

 • Voda. Vodna zajetja deževnice ter uporaba očiščenih odpadnih voda za stabilno oskrbo kmetijstva, brez redukcij zaradi suš. Novi vodni viri, neoporečna in poceni pitna voda za vse.

 • Prehranska varnost. Semenska banka avtohtonih in sredozemskih rastlin za varno in neodvisno prihodnost.

 • Podpora razvoju trajnostnega kmetijstva. Lokalni proizvodi neposredno od proizvajalca k uporabniku, predvsem v vseh vrtcih, šolah, bolnici in drugih javnih ustanovah.

 • Energija. Varčna in učinkovita raba in pridobitev energije, s poudarkom na alternativnih in obnovljivih energetskih virih, kot so morje, veter ali sončna energija.

 • Ogrevanje. Raba alternativnih virov ogrevanja, ogrevanje z lesno biomaso, uporaba geotermalne energije za ogrevanje.

COMUNE AUTOSUFFICIENTE

 • Acqua. Cattura dell'acqua piovana e utilizzo delle acque reflue trattate per una fornitura stabile dell’agricoltura, senza riduzioni dovute alla siccità. Nuove risorse idriche, acqua potabile e conveniente per tutti.

 • Sicurezza alimentare. Banca semi di piante autoctone e mediterranee per un futuro sicuro e indipendente.

 • Sviluppo di un'agricoltura sostenibile. I prodotti locali direttamente dal produttore al consumatore, in particolare in tutti gli asili, scuole, ospedali e altre istituzioni pubbliche.

 • Energia. Uso economico ed efficiente dell'energia, con ampio riliev sulle fonti energetiche alternative e rinnovabili, come quella marina, eolica o l'energia solare.

 • Riscaldamento. Uso di fonti alternative di riscaldamento, riscaldamento con biomassa, uso di energia geotermica per il riscaldamento.

TEHNOLOŠKO NAPREDNA OBČINA

 • Internet v vsako hišo in brezplačen WiFi dostop v celotnem mestnem in vaških jedrih.

 • Sledenje cilju dviga povprečne ravni stopnje izobrazbe v občini, ustvarjanje okolja, ki bo privlačno za razvoj osnovnega in srednjega šolstva, ter univerze, raziskovanja in znanosti.

 • Spodbujanje inovativnih podjetij in vzpostavitev regionalne mreže podpornih podjetniških organizacij v sodelovanju z Univerzo na Primorskem.

 • Vključevanje strokovnih in znanstvenih dosežkov v gospodarstvo regije, komercializacija znanja in prenos tehnologij.

 • Spodbujanje inovacij na vseh področjih s poudarkom na perspektivnih razvojnih panogah v regiji, kot so kmetijstvo, turizem in malo podjetništvo.

 • Učinkovito črpanje EU in drugih sredstev ter podpiranje načrtov z visoko stopnjo inovativnosti.

 • Multimedijska središča v mestu in na podeželju, namenjena izobraževanju in pridobivanju novih znanj na področju sodobnih tehnologij.

 • Elektronski profili vseh občanov, ki bodo lahko vse osebne, upravne zadeve in druge javne zadeve urejali od doma.

COMUNE TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

 • Internet in ogni casa, accesso gratuito tramite WiFi in tutti i centri città e villaggi.

 • Elevare il livello medio di istruzione nel comune, creando un ambiente che sarà favorevole allo sviluppo di scuole primarie e secondarie, dell'università, della ricerca e della scienza.

 • Incentivi alle imprese innovative e formazione di una rete regionale di organizzazioni di sostegno alle imprese, in collaborazione con l'Università del Litorale.

 • Integrare le conoscenze tecniche e scientifiche nell'economia della regione, commercializzazione delle conoscenze e trasferimento tecnologico.

 • Promuovere l'innovazione in tutti i settori, con particolare attenzione allo sviluppo delle industrie promettenti della regione, come l'agricoltura, il turismo e le piccole imprese.

 • Finanziamenti da fondi UE e altri fondi per sostenere i progetti con alto grado di innovazione.

 • Centro Multimedia in città e in campagna per l'istruzione e l'apprendimento di nuove competenze nel campo delle tecnologie moderne.

 • Profili elettronici per tutti i cittadini che saranno in grado sistemare affari personali, amministrativi e altre questioni pubbliche da casa.

 

 
.