DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
„Mazači“ z Verdijeve 10
Prispeval PR Oljka   
Torek, 08 januar 2013
Oljka – stranka Slovenske Istre je na današnji novinarski konferenci predstavila pravkar zaključeno, skoraj pet let trajajočo sodno pot, preko katere je Viktor Markežič končno uresničil ustavno in zakonsko pravico do popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev.

Po dolgoletni sodni kalvariji smo že bili odločeni, da se na vsebine mestnega časopisa KP MOK (prej MOK), ki je zasebno glasilo koprskega župana Borisa Popoviča in njegovih somišljenikov, ne bomo več odzivali, ne glede na to, da smo predstavniki opozicijskih strank v Občinskem svetu MOK tako rekoč redno „obravnavani“, blateni in napadeni celo na osebni ravni. Sodu pa je zbila dno decembra lani izdana in distribuirana publikacija KP MOK 023, kjer se anonimni pisci z zlorabo „mestnega časopisa“ poslužujejo najbolj pritlehnih metod demoniziranja, žaljenja, diskreditiranja in umora osebnosti nasploh,“ je uvodoma dejal Markežič.

V omenjeni publikaciji je namreč na straneh 10 in 11 v „prispevku“ z naslovom „Ljudje imajo dovolj tudi te vlade“, objavljeno poročilo z lanskih protestov v Kopru, kot jih sicer vidijo zgolj na Mestni občini Koper, kjer resnično stisko ljudi odpravijo s ceneno demagogijo in krivce – priročno - najdejo v redkih glasovih, ki si o stanju v občini kdaj upajo tudi spregovoriti.

Osebno sem začuden, pretresen in globoko prizadet nad tem, kar so si v zvezi z mano dovolili napisati v zadnjem mestnem časopisu. Čeprav to glasilo običajno ne slovi po nepristranskosti in kredibilnosti, so me stavki, kjer me obremenjujejo sodelovanja z izgredniki, dobesedno šokirali. Povezali so me s popolnoma izmišljenimi dogodki ali osebami, na način, da se še danes sprašujem, kako lahko tako morbidne misli nastanejo in kdo si jih upa tako brezsramno objaviti v glasilu z naklado 25 tisoč izvodov? V kakšnem umu lahko kaj takega nastane? To je nizko, podlo in nesramno“, je začudeno dejal Markežič.

Naj ob tem dodamo, da so maščevalni razlogi za tak medijski gnev sicer na dlani in vsak lahko o njih samo sklepa. Izdajatelj mestnega časopisa, Multimedijski center Vizija, d. o. o. , je namreč prav v publikaciji KP MOK 023, pod grožnjo pravnomočne sodbe in izvršbe, po skoraj 5 letih objavil popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev Viktorja Markežiča (o teh dolgotrajnih postopkih vas seznanjamo v posebni prilogi k sporočilu). Mestna občina Koper je dolžna Viktorju Markežiču povrniti približno 3.500 evrov pravdnih stroškov. Kakšen je obseg vseh stroškov pravdanja, ki jih je utrpela Mestna občina Koper v tej zadevi pa po vsej verjetnosti ne bo nikoli znano. 

Takemu početju je treba narediti konec. Gre za neprijetne dogodke, ki povzročajo težke osebne stiske in veliko drugih oblik škode. Zato že pripravljamo vse potrebno, da sprožimo najprej pravico do popravka lažnih dejstev, nato pa, po potrebi, ustrezne kazenske ovadbe, predloge za pregon in tožbe zoper – za zdaj – anonimne avtorje lažnih vrstic,“ je napovedal Markežič, ki v tem vidi zgolj skrajno možnost obrambe zoper neutemeljene javne napade.

Takih napadov ne privoščim nobenemu, zato resnično upam, da bo pravosodje take pogrome in mazaške akcije ustavilo. Kljub temu, da je Popovič dobil že številne sodne zaušnice in lekcije, te očitno niso dosegle svojega namena, saj se napadi z Verdijeve 10 nadaljujejo,“ je dodal Markežič, ki je opozoril tudi na ponovljene laži in diskreditacije v zvezi s podjetjem Tomos v publikaciji KP MOK 023, kljub temu, da je sodišče lani pravnomočno zaključilo, da je Popovič prav s temi konkretnimi očitki posegel v zavarovano sfero Markežičeve osebnosti. „Ti očitki imajo za posledico rušenje njegovega ugleda in dostojanstva. Gre za negativno vrednostno oceno in objektivno žaljiv očitek toženca (Popoviča), ki ima po oceni sodišča vse elemente kaznivega dejanja žaljive obdolžitve,“ je avgusta lani sklenilo koprsko okrožno sodišče (podrobnosti o zaključenem sporu smo vam posredovali v sporočilu z dne 25. avgusta 2012).

V Oljki – stranki Slovenske Istre menimo, da se koprsko mestno glasilo močno in vztrajno zlorablja za politične namene. Glasilo namreč nima nobene funkcije enakomernega obveščanja koprske javnosti o dogajanju v občini, temveč prikrivanja dejanskega stanja in dragega poveličevanja koprskega župana. Mestna občina Koper, ki je ustanoviteljica in 100 odstotna lastnica družbe Multimedijski center Vizija, d. o. o. , ki glasilo izdaja, je v obdobju med junijem 2010 in decembrom 2012, v to podjetje nakazala 566.502 evrov (podatki aplikacije Supervizor). Mislimo, da gre po večini za stran vržen denar, ki gre v breme občank in občanov, ki imajo v teh kriznih časih popolnoma druge potrebe.

Oljka – stranka Slovenske Istre

 

  Potek objave popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev v publikaciji Mestne občine Koper

 1. Marec 2008

  Izide publikacija MOK 13, z objavljenimi prispevki: „Boris Popovič, ambiciozen, popolnoma realen in uresničljiv; Izhodišča in cilji proračuna MOK 2008, Za skoraj 60.000.000,00 evrov investicij, Komunalni privezi kmalu končani, Usoda OŠ Koper in Popovič: občina je najmanj 10 x več vredna!“.

 2. 7. april 2008

  Zahteval sem objavo popravka oz. objavo prikaza nasprotnih dejstev v zvezi s prispevki, ki so bili v publikaciji KP MOK 13 objavljeni.

 3. 8. april 2008

  Odgovorna urednica MOK Andreja Čmaj odgovori, da objave prikaza nasprotnih dejstev ne bo objavila in zahtevek zavrne, ker naj bi nasprotoval pravilom o objavi.

 4. 3. junij 2008

  Sprožen sodni postopek pri Okrajnem sodišču v Kopru, v katerem sem zahteval objavo popravka oz. objavo nasprotnih dejstev, v skladu z določili Zakona o medijih.

 5. 9. september 2008

  Okrajno sodišče v Kopru zavrne mojo tožbo; poglavitni razlog za zavrnitev zahtevka je bil v tem, da je prvostopenjsko sodišče zavzelo stališče, da sem zamudil 30 dnevni rok, v katerem je potrebno od odgovornega urednika medija zahtevati objavo popravka.

 6. September 2008

  Vložena pritožba na prvostopenjsko sodbo na Višje sodišče v Kopru.

 7. 21. oktober 2008

  Višje sodišče v Kopru mojo pritožbo zavrne in potrdi sodbo prve stopnje.

 8. Oktober 2008

  Vložil sem revizijo zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru.

 9. 15. januar 2009

  Vrhovno sodišče RS zavrne mojo zahtevo za revizijo.

 10. Januar 2009

  Zoper odločitev Vrhovnega sodišča sem vložil ustavno pritožbo in podal pobudo z oceno ustavnosti določb 2. odst. 26. čl. Zakona o medijih.

 11. 21. oktober 2010

  Ustavno sodišče RS je moji pobudi ugodilo in ugotovilo, da je 2. odst. 26. čl. Zakona o medijih v neskladju z ustavo in je hkrati razveljavilo vse zgoraj navedene sodbe in zadevo vrnilo Okrajnemu sodišču v Kopru v novo odločanje.

 12. Oktober 2010
  V času do izdaje sodbe Ustavnega sodišča RS številka: U-I-95/09-14, publikacija MOK preneha obstajati kot medij. V skladu z določbami 30. člena Zakona o medijih sem tožbo spremenil in razširil ter jo naslovil na Mestno občino Koper kot izdajatelja publikacije MOK 13 iz marca 2008.

  (1. 30. člen Zakona o medijih določa, da se objavo popravka zahteva tudi, če je bilo obvestilo objavljeno prek medija, ki je prenehal delovati. Upravičenec lahko od tedanjega izdajatelja oz. njegovega pravnega naslednika zahteva, da na svoje stroške poskrbi za objavo popravka v določenem drugem mediju, ki je po obsegu in kvaliteti razširjanja programskih vsebin primerljiv s prvim)

 13. 29. junij 2011

  Prvostopenjsko sodišče v ponovljenem postopku odloči, da je moj popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev MOK dolžna objaviti, in sicer v časopisu Mestne občine Koper KP MOK, torej v novem časopisu, ki ga je pričela izdajati družba Multimedijski center Vizija, d. o. o., ki ima sedež na Verdijevi 10 v Kopru, torej na sedežu Mestne občine Koper, ki je tudi edina ustanoviteljica družbe.

 14. Julij 2011

  Mestna občina Koper se zoper prvostopenjsko sodbo v ponovnem sojenju pritoži na Višje sodišče v Kopru, ki pritožbi ugodi in tožbo zoper njo zavrže. Ob tem se je pritožbeno sodišče sklicevalo na to, da je tožbo zoper MOK treba zavreči, ker je prepozna, ker je bila zoper njo naperjena šele v letu 2010, torej po 30 – dnevnem roku za vložitev take tožbe.

 15. Julij 2011

  Zaradi absurdnosti take odločitve pritožbenega sodišča (Ustavno sodišče RS je namreč ugotovilo, da je zakonodajalec prav s tem rokom za uresničevanje pravice do popravka posegel v jedro pravice, varovane v 40. členu Ustave RS) in nastale situacije z ukinitvijo prvotnega časopisa s strani Mestne občine Koper, sem vložil revizijo na Vrhovno sodišče RS.

 16. 19. januar 2012

  Vrhovno sodišče RS je moji pritožbi tokrat ugodilo in s sodbo z dne 19. januarja 2012 zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje.

 17. 14. junij 2012

  Okrajno sodišče v Kopru v ponovnem odločanju odloči v moj prid in s sodbo Mestni občini Koper ponovno naloži objavo mojega popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev.

 18. Junij 2012

  Mestna občina Koper se pritoži na odločitev prvostopenjskega sodišča.

 19. 13. november 2012
  Višje sodišče v Kopru pritožbo Mestne občine Koper zavrne kot neutemeljeno, zato objava popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev postane pravnomočna. Mestna občina Koper je hkrati dolžna povrniti vse pravdne stroške.

 20. December 2012
  V publikaciji KP MOK 023, ki je izšla konca decembra 2012, je po skoraj 5 letih, naposled objavljen prikaz nasprotnih dejstev.

 21. Januar 2013
  KP – MOK, ki je uradni časopis Mestne občine Koper in ga izdaja družba v 100 odstotni lasti Mestne občine Koper, je ponovno zlorabljen s strani mestne oblasti, tokrat z zelo nevarnimi izpadi, ki lahko imajo elemente kaznivih dejanj.

  MESTNA OBČINA KOPER KRŠI USTAVNE PRAVICE

V zvezi s pravkar zaključenim primerom objave popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev, bi opozoril na dejstvo, da bi morali biti postopki, s katerimi se uveljavlja pravica do popravka ali odgovora, skladno z določili Zakona o medijih, prednostni in bi torej morali biti hitri. To je tudi logično, saj ni nobenega smisla v tem, da bi nekdo, ki bi se želel odzvati na določeno medijsko objavo, svojo pravico udejanjil šele v daljšem časovnem obdobju po tej objavi.

 • Zakon o medijih v 2. odst. 26. člena določa, da se objava popravka lahko zahteva v tridesetih (30) dneh od objave obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba zvedela za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov ni mogla zvedeti v okviru danega roka.

 • Zakon o medijih tako z namenom hitrosti postopka določa, da je tožbo za objavo popravka, odgovora ali prikaza nasprotnih dejstev potrebno vložiti v 30 dneh po preteku roka za objavo popravka (2. odst. 33. čl. Zmed).

 • Toženec mora odgovoriti na tožbo v roku 8 dni od prejema tožbe in da mora sodišče prvi narok na glavno obravnavo opraviti najkasneje v roku 45 dni po vložitvi tožbe na sodišče.

 • Zakon določa, da je postopek prednosten, sodba pa mora biti vročena strankam najkasneje v treh mesecih po vložitvi tožbe (1. odst. 34. čl. ZMed).

 • Sodišče mora izdati sodbo najkasneje v 3 dneh po končani glavni obravnavi (1. odst. 38. čl. Zmed).

 • Če je zoper prvostopno odločbo vložena pritožba, mora sodišče 2. stopnje o pritožbi odločiti v roku 3 dni po tem, ko prejme pritožbo in spise (3. odst. 39. čl. ZMed).

 • Treba je posebej izpostaviti dejstvo, da je pravica do odgovora in popravka opredeljena tudi v 40. členu Ustave RS. Sam sem kljub očitnemu namenu uveljavljanja te pravice, ki je zakonsko in ustavno varovana, na objavo moral čakati skoraj 5 let.

PRAVICA DO POPRAVKA ALI ODGOVORA (prepis iz Zakona o medijih)


Pravica do popravka objavljenega obvestila

26. člen

(1) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.

(2) Objava popravka se lahko zahteva v tridesetih (30) dneh od objave obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba zvedela za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov ni mogla zvedeti v okviru danega roka.

(3) Z izrazom obvestilo je mišljena vsaka objava vsebine, s katero sta lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, ne glede na to, ali je bila vsebina objavljena v obliki vesti, komentarja oziroma v kakršni koli drugi obliki.

(4) Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, to je zanikanje oziroma popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu.

USTAVNA PRESOJA DRUGEGA ODSTAVKA 26. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH

Številka: U-I-95/09-14

Up-419/09-15

Datum: 21. 10. 2010

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopkih odločanja o pobudi in ustavni pritožbi Viktorja Markežiča, Koper, ki ga zastopa Zoran Korenčan, odvetnik v Ljubljani, na seji 21. oktobra 2010

o d l o č i l o:

1. Drugi odstavek 26. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) je v neskladju z Ustavo.

2. Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Do odprave ugotovljenega neskladja se objava popravka lahko zahteva v tridesetih dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najkasneje v treh mesecih od objave obvestila.

4. Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 1240/2008 z dne 15. 1. 2009, sodba Višjega sodišča v Kopru št. Cp 996/2008 z dne 21. 10. 2008 in sodba Okrajnega sodišča v Kopru št. P 209/2008 z dne 9. 9. 2008 se razveljavijo in zadeva se vrne Okrajnemu sodišču v Kopru v novo odločanje.

 
.