DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Komentar na 2. redno sejo občinskega sveta Mestne občine Koper
Prispeval Vida Gračnar   
Petek, 23 september 2011

Tokrat realen proračun, ki bi mu lahko rekli kar poračun

V Oljki smo zadovoljni, da sta koprski župan in občinska uprava prišli na realna tla in predlagali proračun, ki je v realnih okvirih. Gre za pozitiven prehod iz „super-fantastičnih“ proračunov s „super-fantastičnimi“ primanjkljaji in zadolžitvami. Proračun smo končno sprejeli, kljub veliki zamudi, ki pa je po našem mnenju bila neupravičena. To mnenje so potrdili tudi številni državni organi, od ministrstva za finance do računskega sodišča, ki so se strinjali, da ni bilo realnih ovir, ki bi preprečile sprejem proračuna kljub odloženim volitvam. Težava zaradi tako poznega sprejema proračuna je predvsem v pomanjkanju investicij, ki jih letos praktično ni bilo. Sredstva za te namene namreč pretežno pokrivajo zadolžitve za lanske ali pretekle naložbe.

Občina je znižala postavko aktivne politike zaposlovanja za kar 40% in postavko za spodbujanje razvoja malega gospodarstva za vrtoglavih 75%

V včeraj sprejetem proračunu pogrešamo vrsto postavk, ki bi gospodarskemu, podjetniškemu in nenazadnje družbenemu okolju v Mestni občini Koper omogočile boljše pogoje. Med drugim so se drastično znižale postavke za spodbujanje razvoja malega gospodarstva ali aktivno politiko zaposlovanja. Po drugi strani pa so postavke za izdajo občinskega glasila, protokolarne ali pravne zadeve skočile v nebo. V Oljki menimo, da so ta povišanja posledica volilnega leta in številnih aktivnosti, ki so se izvajale v tem obdobju.

Pobudo za subvencioniranje zasebnih podjetij in pospeševanju gospodarske dejavnosti so zavrnili

Kot svetniška skupina opozicijskih strank Oljka, Zares in SLS, smo podali nekaj konstruktivnih pobud, ki pa žal niso bile sprejete. Zavrnjena je bila namreč pobuda, da bi med proračunskimi postavkami 80.000 evrov, namenjenih pravnem zastopanju in protokolarnim dogodkom, prenesli na postavko subvencioniranja zasebnih podjetij in pospeševanju gospodarske dejavnosti. V svetniški skupini smo prepričani, da je bil predlog zelo utemeljen, saj bi resnično pomagal podjetjem in zasebnikom, ki se srečujejo z veliko gospodarsko krizo. Koprska občina namreč v včeraj sprejetem proračunu tej postavki namenja natanko nič evrov. Prav tako ni bila sprejeta pobuda, da bi se 200 tisoč evrov namenjenih subvencioniranju koprske Komunale, namenilo koprskemu domu upokojencev, kjer je nujno potrebna investicijska prenova oddelka za dementne. V svetniški skupini obžalujemo, da je bila ta pobuda zavrnjena, zato si bomo prizadevali, da se vključi v proračun za leto 2012.

V Oljki nasprotujemo 10 milijonski investiciji v nove upravne prostore

V Oljki opozarjamo na 10 milijonov evrov, ki jih koprska občinska uprava namerava vložiti v izgradnjo novih upravnih prostorov v naslednjih treh letih. Gre za nepotrebno investicijo, saj ima koprska občina v lasti številne in zadostne prostore, zato bi se ta sredstva morala nameniti prepotrebni gradnji kapacitet za obrtnike in podjetnike ali v aktivno politiko zaposlovanja in socialne programe, ki bi pomagali občanom in družinam, ki jih je kriza močno prizadela. S temi sredstvi bi lahko zagotovili obrtno ali podjetniško cono, zagotovili javna dela številnim brezposelnim v naši občini ali vrsto drugih oblik pomoči, ki bi delovale aktivno v premagovanju krize.

Zaradi pomanjkanja strokovne argumentacije, se nismo strinjali z ukinitvijo nadomestila prizadetim krajanom zaselka Dvori zaradi iz naslova negativnih vplivov bližnjega smetišča, ki je nedavno prenehal z dejavnostjo

Na včerajšnji seji koprskega občinskega sveta smo v Oljki predlagali umik točke, kjer se je obravnaval odvzem odškodnin iz naslova negativnih vplivov na bivalno okolje nekaterim gospodinjstvom ob odlagališču v zaselku Dvori. Menimo, da zaprtje odlagališča še ne pomeni, da so negativni vplivi ukinjeni. Problematično je namreč to, da občinska uprava ni predložila strokovnih študij ali stališč, ki bi tako odločitev utemeljevali. Namen, da se pred dokončnim odločanjem o problematiki pridobijo strokovna mnenja institucij, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in ljudi ter opravijo meritve, ki bi dokazale dejansko stopnjo okoljskih vplivov, ni bil uspešen. Svetniki stranke Koper je naš so namreč sklep nekritično sprejeli in s tem smo vsi izgubili priložnost, da bi se zadevi prišlo do dna.

 

Občina Kemiplas oprostila plačila NUSZ zaradi opustitve okolju škodljive dejavnosti; v Oljki vabimo vsa zainteresirana podjetja in zasebnike, ki izvajajo dejavnosti, ki niso škodljive okolju, naj vložijo prošnjo za oprostitev plačila NUSZ

V Oljki pozdravljamo, da se je ukinila dejavnost Kemiplasa, ki je dolga leta povzročal negativne okoljske vplive. Zaprtje bo koprsko občino samo letos stalo 151 tisoč evrov zaradi odpustitve plačila dajatev iz naslova rabe stavbnega zemljišča. Župan je namreč oprostitev predlagal, ker se je ukinila okolju škodljiva dejavnost. Gre za pozitivno stališče, ki je vredno podpore v času krize. Občinska uprava namreč s tem korakom postavlja temelje za okolju prijazne dejavnosti v Kopru. Zato v Oljki vabimo vsa zainteresirana podjetja ali obrtnike, ki se ukvarjajo z okolju prijaznimi dejavnostmi, vse nosilce gostinskih, trgovinskih, okoljskih, kmetijskih in vrste drugih dejavnosti, ki nimajo negativnih učinkov na okolje, naj na občinsko upravo naslovijo prošnjo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prepričani smo, da bo občinska uprava delovala korektno in nediskriminatorno do vseh in tudi ostalim podjetjem ali zasebnikom odobri oprostitev plačila NUSZ. Prav je, da se pomaga vsem tistim, ki kljub kriznim časom vztrajajo z dejavnostjo, ki ni agresivna do okolja. Zato je ukrep oprostitve plačila stavbnega nadomestila v teh časih pohvalen in bo marsikateremu podjetniku ali obrtniku pomagalo prebroditi težko gospodarsko krizo.

 
.